De collectieve arbeidsbetrekkingen in de overheidssector worden geregeld door de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. Deze wet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten vormen het vakbondsstatuut van het personeel uit de overheidssector. Het Comité C is een van de onderhandelingsinstanties opgericht door deze wet. Dit is het onderhandelingscomité dat bevoegd is voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er een Comité C onderafdeling "Brussels Hoofdstedelijk Gewest", waar onderhandeld wordt over de beleidsinitiatieven van de Brusselse regering die het personeel van de plaatselijke besturen betreffen.

Samenstelling

Dit comité is paritair samengesteld uit afvaardigingen van de representatieve vakbonden en de afvaardiging van de overheid die de plaatselijke besturen vertegenwoordigt. Die laatste bestaat uit de minister belast met de plaatselijke besturen, en als de onderhandelingen de OCMW's betreffen, uit ministers van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake bijstand aan personen.

Vertegenwoordigers van de burgemeesters, de OCMW-voorzitters en de gemeente- en OCMW-secretarissen worden over het algemeen betrokken bij de onderhandelingen. Overigens wordt ook een vertegenwoordiger van Brulocalis uitgenodigd als technicus.

De directie Lokaal Personeel van Brussel Plaatselijke Besturen verzorgt het secretariaat van het Comité C en draagt met haar technische deskundigheid bij aan de debatten. Tijdens de onderhandelingen kan het zijn dat het bestuur de verschillende voorstellen moet toetsen op hun haalbaarheid en financiële gevolgen.

Protocollen

De conclusies van elke onderhandeling worden opgetekend in een protocol. Er valt op te merken dat de plicht die de betrokken partijen hebben om te onderhandelen niet neerkomt op een plicht om tot een overeenkomst te komen. Overigens heeft een protocol de waarde van een politiek engagement voor de overheid, maar het is daarom geen verbintenis op juridisch vlak.

 

Bekijk de overeenkomstprotocollen:
 
Het akkoordprotocol 2021/1 afgesloten op 20 september 2021 betreft het sectoraal akkoord 2021-2025 ten voordele van de ambtenaren van de plaatselijke besturen ( gemeenten, OCMW, verenigingen “hoofdstuk XII die geen ziekenhuizen zijn en de Berg van Barmhartigheid). Dit akkoord bevat voornamelijk vier maatregelen : de verhoging van de wedden, verlenging van de weddeschalen, pensioensteun ( voornamelijk de onderschrijving van een tweede pensioenpijler van de contractuele ambtenaren ) en de veralgemening van de maaltijdcheques. Het protocol voorziet in een spreiding van de maatregelen in de tijd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest draagt een groot deel van de kost van het akkoord door een financiering die jaarlijks verhoogd wordt tot een maximumbedrag van 56,3 miljoen euro vanaf 2024.

Zie in dit verband het besluit dd. 2 oktober 2021 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de Brusselse gemeenten van een dotatie van 22.500.000,00 EUR houdende uitvoering van het sectoraal akkoord 2021-2025.

Drie omzendbrieven stellen de plaatselijke besturen in staat het akkoordprotocol uit te voeren: 

- de omzendbrief 2021/12 heeft als doel de gemeenten, de OCMW’s, de verenigingen “hoofdstuk XII”  die geen ziekenhuizen zijn en de Berg van Barmhartigheid, in te lichten over de inhoud van het goedgekeurd protocol 2021-2025 afgesloten in het Comité C. De verschillende pijlers worden gedetailleerd besproken met het oog op de finalisering ervan door de lokale besturen. Het goedgekeurd protocol 2021/1 en de geherwaardeerde weddeschalen worden bijgevoegd;
- de omzendbrief 2021/13 legt de gebruikte methodologie uit om te komen tot de verdeling tussen de gemeenten van de gewestelijke subsidie, met als doel de toepassing van het sectoraal akkoord 2021-2025 te ondersteunen ten voordele van de gemeentelijke ambtenaren. De tabellen vermelden de dotaties aan de gemeenten voor de jaren 2021 tot 2024, alsook de bedragen die toekomen aan de OCMW’s;
- de omzendbrief 2021/14 vervolledigt de omzendbrief 2021/12, en heeft als doel de lokale besturen in te lichten over de geherwaardeerde weddeschalen CH1 en CH2, vanaf 1 januari 2022, overeenkomstig het sectoraal akkoord 2021-2025 afgesloten in het Comité C.