In het federale België zijn de gewesten bevoegd voor de organisatie, de controle en de financiering van de plaatselijke besturen. In die context fungeert Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) als bestuur van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel als doorgeefluik tussen het Gewest en de verschillende plaatselijke besturen (gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, politiezones...) op zijn grondgebied.

   

  De diensten van BPB die belast zijn met de uitvoering van deze opdrachten, zijn ondergebracht in twee grote bevoegdheidspijlers:

  • organisatie, toezicht en advies;
  • ondersteuning van het overheidsbeleid.

   

  De algemene directie omvat de overkoepelende en ondersteunende diensten van Brussel Plaatselijke Besturen:

  • de cel Ondersteuning van het Bestuur is belast met de beheerscontrole, de informatica, de human resources, de communicatie, de begroting alsook dossiers die verband houden met het internationale niveau. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de andere afdelingen van de GOB (Brussel Synergie, Brussels International, Brussel Financiën en Begroting, ...) en de andere gewestelijke overheidsdiensten (Brussel Fiscaliteit, Brussel Openbaar Ambt, ...);
  • De Sorteercel zorgt dan weer voor de registratie en verdeling van de binnenkomende post, alsook voor de verzending van de uitgaande post.

   

  Organisatie, toezicht en advies

   

  Het zogenoemde "toezichthoudende" bestuur oefent hoofdzakelijk de historische opdracht inzake de controle van de wettelijkheid en het algemene belang uit ten overstaan van de Brusselse plaatselijke besturen. Naast de controle van de akten van de plaatselijke besturen oefenen de volgende diensten diverse taken uit.

   

  Naast haar opdracht om de beslissingen en verordeningen van de plaatselijke besturen te controleren, coördineert de directie Algemene en Juridische Zaken, in samenwerking met de andere administratieve eenheden waaruit BPB bestaat, het opstellen van de regelgeving en de wetgeving inzake de plaatselijke besturen (organieke overheid). Ze vervult ook de meeste taken die overgeërfd werden van de provincie en speelt een belangrijke rol bij de voorbereiding en organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. Ze houdt verschillende registers en databanken bij, zoals de lijst met gemeentemandatarissen, en volgt de geschillen waar BPB bij betrokken is op voor de hoven en rechtbanken. Daarnaast zet de dienst de gemeentereglementen en de belastingreglementen online en  behandelt de dossiers inzake de erkenning van de geloofsgemeenschappen.

   

  De directie Lokaal Personeel

  De directie Lokaal Personeel controleert de beslissingen inzake personeel genomen door de gemeenten en de OCMW's, alsook de organieke regels met betrekking tot het statuut van het personeel van de intercommunales. Er wordt ook toezicht uitgeoefend op de beslissingen inzake de organisatie en het personeelsbeheer van de lokale politie. De directie volgt ook de vakbondsonderhandelingen die gevoerd worden binnen het Comité C. Deze dienst behandelt overigens de dossiers inzake de toekenning van burgerlijke eretekens en eervolle onderscheidingen aan het gemeentepersoneel en aan de mandatarissen.

   

  Meer lezen

  De directie Lokale Financiën

  De directie Lokale Financiën ontvangt en bestudeert de financiële documenten van alle plaatselijke besturen en stelt regelmatig analyses op. Ze maakt deel uit van diverse gewestelijke en buitengewestelijke werkgroepen, draagt bij aan de werkzaamheden van de Gemeenschappelijke Boekhoudcommissie en is belast met het opstellen van omzendbrieven die de plaatselijke besturen boekhoudkundige en financiële instructies verschaffen.

   

  Meer lezen

  De directie Lokale Overheidsopdrachten

  De directie Lokale Overheidsopdrachten controleert de handelingen van de plaatselijke besturen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, geeft advies, informatie en opleidingen, en begeleidt. Ze neemt ook deel aan technische werkgroepen georganiseerd op verschillende overheidsniveaus en draagt bij aan de hervorming van de regelgeving (onder meer bij de Commissie voor de overheidsopdrachten).

   

  Meer lezen 

  Ondersteuning van het overheidsbeleid

   

  De directie Subsidies en Gelijkheid is verantwoordelijk voor het stimuleren en implementeren van specifiek gewestelijk overheidsbeleid. Ze bundelt de subsidieregelingen voor de plaatselijke besturen en biedt vergoedingen voor slachtoffers van algemene rampen. Ze wil bovendien bij de plaatselijke besturen een ambitieus beleid ontwikkelen op het gebied van gelijke kansen en diversiteit.

   

  De cel Investeringen

  De cel Investeringen kent subsidies toe om overheidsinvesteringen te financieren inzake bijvoorbeeld sportinfrastructuur, de heraanleg van wegen en de renovatie van gemeentelijke gebouwen. Deze dienst is ook belast met de vergoedingen bij algemene rampen.

  De cel Subsidies

  De cel Subsidies heeft als hoofdopdracht het beheer van facultatieve subsidies toegekend aan de plaatselijke besturen en aan vzw's, in het kader van de uitvoering van het gewestelijke beleid (weddeverhogingen, gelijke kansen, enz.).

  De cel Gelijke Kansen

  De cel Gelijke Kansen stimuleert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid bij de plaatselijke besturen (Brusselse gemeenten). Daartoe organiseert ze opleidingen en sensibiliseringsacties, creëert ze tools en zet ze een netwerk op voor het uitwisselen van ervaringen tussen de Brusselse gemeenten.

   

  Naast deze twee grote pijlers is er de directie Ondersteuning van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, een externe dienst die controleert of de gemeenten en OCMW's de leningovereenkomsten uitvoeren en naleven die ze gesloten hebben met het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT).

   

  De griffie van het Rechtscollege, samengesteld uit personeelsleden van BPB, heeft hoofdzakelijk als taak het Rechtscollege bij te staan bij de validering van de verkiezingen van de gemeenteraden, de raden voor maatschappelijk welzijn en de politieraden, de geschillen over de vervangingen en de beslissingen tot ontzetting van leden van deze raden, de geschillen tussen OCMW's over wie de kosten op zich neemt voor hulp verleend aan hun burgers alsook de geschillen over het beheer door de gemeenteontvangers of financiële directeurs van de OCMW's.