Via analyses, adviezen en dossiervoorbereiding biedt Brussel Plaatselijke Besturen aan de gewestregering zijn expertise inzake de aangelegenheden waarop zijn opdrachten voor de controle, organisatie en ondersteuning van de plaatselijke besturen betrekking hebben.

Als de plaatselijke besturen ook begeleid worden door de verschillende diensten, komen de gegevensverwerking en -verspreiding in verband met de opdrachten van BPB ook andere gesprekspartners ten goede (bij de GOB of bij andere gewestelijke overheidsdiensten).

 

Deze expertise- en adviesopdracht van Brussel Plaatselijke Besturen, dagelijks uitgeoefend via contacten en uitwisselingen tussen gewestelijke en plaatselijke ambtenaren, werkvergaderingen of infosessies, komt ook tot uiting in het regelmatige opstellen van verslagen, thematische samenvattingen (Focus BPB), beschikbaar in de rubriek Documentatie.

Om de juridische organisatie van de plaatselijke besturen en interne zaken bij BPB te coördineren moet de directie Algemene en Juridische Zaken de gewestregering adviseren over alles wat betrekking heeft op de wetgeving inzake plaatselijke besturen, adviezen bezorgen, ontwerpen van wetteksten opstellen (ordonnanties, besluiten, omzendbrieven, ...).

De directie Lokale Overheidsopdrachten moet soms juridische en technische begeleiding bieden bij een project waarvoor een of meerdere overheidsopdrachten of concessiecontracten gesloten moeten worden, voor en na de besluitvorming.

De dienst zet zich ook in voor initiatieven die de ambtenaren van plaatselijke besturen of gewestelijke instellingen opleiden tot openbare aankoper of hun kennis over overheidsopdrachten bijschaven (opfriscursus als er nieuwe bepalingen van kracht geworden zijn, ondersteuning van de werk- en informatiegroep inzake overheidsopdrachten via lezingen die de leden zouden kunnen interesseren en tot een betere toepassing van de materie zouden kunnen leiden, ...).

Overigens neemt de directie deel aan technische werkgroepen die min of meer te maken hebben met de regelgeving inzake overheidsopdrachten, zoals het Brusselse netwerk van gewestelijke openbare aankopers (goede praktijken, kennis en ervaring delen) of een werkgroep die een geüpdatete versie van een typebestek opstelt, bijvoorbeeld.

Wat de wetgevende aspecten betreft, neemt de directie deel aan de werkzaamheden van de Commissie voor de overheidsopdrachten (voorstel van voorontwerpen van wetten of besluiten tot vaststelling van de algemene regels voor de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten), aan de hervorming van de organisatorische regelgeving van de plaatselijke besturen en andere instellingen, alsook aan de modernisering van de toezichtsregels.

De directie Lokaal Personeel verzorgt het secretariaat van het Comite C en draagt met haar technische deskundigheid bij aan de debatten. Tijdens de onderhandelingen kan het zijn dat het bestuur de verschillende voorstellen moet toetsen op hun haalbaarheid en financiële gevolgen. Deze instantie omvat ook een opvolgingscomité, dat bestaat uit technici uit verschillende delegaties, met als doel de besluiten van 4 mei 2017 betreffende het gemeentepersoneel eenduidig toe te passen, via informatiefiches.

 

Vind hier deze informatiefiches

 

De directie Lokale Financiën stelt elk jaar, via gedetailleerde omzendbrieven, een reeks aanbevelingen op met als doel de plaatselijke besturen te helpen bij het opmaken van hun begrotingen en rekeningen. Personeelsleden van diezelfde dienst en van de directie Ondersteuning van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT), zijn lid van de Gemeenschappelijke Boekhoudcommissie. Die treedt op als adviseur van de minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen voor alle aangelegenheden die verband houden met boekhouding. Praktisch gezien is de commissie belast met het uitwerken en formuleren van adviezen over de subsidiëringsnormen op het vlak van boekhouding in het kader van de uitoefening van het toezicht.

 

Bekijk hier de technische nota's van de commissie

Bij de directie Gesubsidieerde Initiatieven kaderen de activiteiten inzake het beheer van de facultatieve subsidies ook in een evaluatieperspectief. Overigens ondersteunt de cel Gelijke Kansen de gemeentelijke ambtenaren die belast zijn met deze materie op lokaal niveau, door hen opleidingen, tools en uitwisselingsmomenten te verstrekken rond projecten die in elke gemeente gevoerd worden