Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT) is een autonome bestuursinstelling van eerste categorie die werd opgericht bij ordonnantie van 8 april 1993 en onder de bevoegdheid valt van de minister van Plaatselijke Besturen.


Voornoemde ordonnantie, waarvan het hoofddoel bestond in de oprichting van het Fonds als financiële saneringstool waarmee thesauriekredieten kunnen worden toegekend aan gemeenten met een liquiditeitstekort(Opdracht 1 van het Fonds), werd opeenvolgend gewijzigd bij de ordonnantie van 2 mei 2002 en vervolgens de ordonnantie van 24 november 2011.

De wijzigingen die op 2 mei 2002 werden aangebracht aan de ordonnantie van 8 april 1993 openden de mogelijkheid voor het Fonds om op te treden als financieel coördinatiecentrum voor de lokale besturen, door hen advies te geven en hen te helpen bij alle aspecten in verband met het beheer van hun thesaurie en hun schuld. In dit kader kent het Fonds de lokale besturen langetermijnleningen toe voor de financiering van hun investeringen alsook kortetermijnleningen in de vorm van voorschotten met vaste termijnen.

De wijzigingen die op 24 november 2011 werden aangebracht aan voornoemde ordonnantie leidden tot het ontstaan van de derde opdracht van het Fonds, met name het toekennen van leningen aan de lokale besturen om bij te dragen aan de financiering van hun investeringen van collectief belang, op grond van een door de regering vastgesteld financieringsbeleid.

 

De organieke ordonnantie van het BGHGT wordt ten uitvoer gebracht via verschillende besluiten met betrekking tot het beheer ervan:

- het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juli 1993 betreffende het beheer van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën;

- het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 1994 tot toepassing van artikel 5, lid 1 en 2 van het regeringsbesluit van 1 juli 1993 betreffende het
beheer van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën;

- het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 1994 betreffende de toepassing van artikel 5, § 2, van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.

 

Het BGHGT heeft de volgende drie opdrachten:

  • Opdracht 1: toekennen van leningen in het kader van de financiële sanering van de lokale besturen.
  • Opdracht 2: bij de plaatselijke besturen tussenkomen als "financieel coördinatiecentrum".
  • Opdracht 5: langetermijnleningen toekennen voor de financiering van de gemeentelijke investeringen.

 

Aangezien het fonds niet over eigen personeel beschikt, is het administratieve en boekhoudkundige beheer ervan bij ministerieel besluit van 27 juni 1994 toevertrouwd aan de directeur-generaal van Brussel Plaatselijke Besturen. De directie Ondersteuning van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, die bestaat uit gewestelijke inspecteurs, volgt onder meer de financiële aanzuiveringsplannen op.

Het financiële beheer en de rol van financieel adviseur zijn toevertrouwd aan Brinfin, dochteronderneming van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB), in de vorm van een mandaatovereenkomst met de gewestregering.

 

Opdracht 1 — Financiële sanering van de lokale besturen

Gemeenten die niet langer voldoen aan de bepalingen van artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet (begrotingsevenwicht) en met structurele financiële problemen kampen, kunnen een beroep doen op het BGHGT, dat dan potentieel niet-terugvorderbare leningen toekent.

De opdracht van het BGHGT betreffende de financiële sanering van de lokale besturen omvat alle verrichtingen in verband met de financiering van de lokale besturen die kampen met financiële problemen. Sinds 1993 heeft het Fonds meer dan 196 miljoen euro toegekend aan niet minder dan 11 gemeenten in het gewest, met name de gemeenten Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Sint-Gillis, Schaarbeek en Watermaal-Bosvoorde.

Nog in het kader van deze opdracht zorgt het Fonds voor een rationalisering en een betere coördinatie van de activiteiten van de lokale besturen. Zo heeft het Fonds maar liefst 210 miljoen euro aan de gemeenten geleend in het kader van het herstelplan voor de financiën van de openbare ziekenhuizen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (herstructurering van de ziekenhuizen in 1995, IRIS-plan).

 

De bedragen van deze tegemoetkomingen te raadplegen

 

Procedure


Gemeenten die te kampen hebben met financiële of liquiditeitsproblemen moeten contact opnemen met het BGHGT via een officieel schrijven gericht aan de minister van Plaatselijke Besturen.

Daaropvolgend stelt de minister een gewestelijke inspecteur aan om de situatie te analyseren en oplossingen te bedenken.

Als een financiële tegemoetkoming van de Fonds overwogen moet worden, zal het lokale bestuur verzocht worden om met de hulp van een gewestelijke inspecteur een financieel plan op te stellen evenals een nota waarin de maatregelen worden toegelicht die genomen werden om het begrotingsevenwicht te behouden of te herstellen (in de zin van artikel 242 van de Nieuwe Gemeentewet). Het volledige dossier moet vervolgens ter goedkeuring aan de regering worden voorgelegd. Als de regering instemt met de tegemoetkoming van het Fonds in het kader van deze opdracht, zal een leningsovereenkomst worden gesloten tussen de regering, het lokale bestuur dat vragende partij is en het BGHGT. Aan deze overeenkomst moeten een financieel plan en een nota worden toegevoegd waarin de maatregelen beschreven worden die genomen werden om het begrotingsevenwicht te behouden of te herstellen.

Het lokale bestuur zal dan gedurende de volledige terugbetalingstermijn van de lening opgevolgd worden door een gewestelijke inspecteur, die de uitvoering van de financiële plannen en van de in de overeenkomsten vastgelegde verbintenissen moet controleren, maar ook de gemeente moet begeleiden en haar advies moet verstrekken m.b.t. de beste manieren om haar begrotingsevenwicht te herstellen. In voorkomend geval stelt hij ook maatregelen voor om de interne controleprocessen te verbeteren van de lokale besturen die een tegemoetkoming krijgen van het Fonds.

Opdracht 2 — Financieel coördinatiecentrum

In het kader van deze opdracht biedt het BGHGT sinds 2002 een financiële bemiddelingsdienst aan, waardoor de lokale besturen een beroep kunnen doen op de expertise van het Fonds en zijn zoektocht naar de meest voordelige financieringsvoorwaarden voor korte- en langetermijnleningen. De interesten die het BGHGT betaalt, worden integraal doorgerekend aan de lokale besturen. De lokale besturen die hun korte- of langetermijnfinanciering toevertrouwen aan het BGHGT, genieten in alle transparantie van de voorwaarden die het Fonds verkregen heeft.

 

Procedure


Contact opnemen met de nv Brinfin via bghgt@gob.brussels

 

Opdracht 5 — Financiering van investeringen van collectief belang

Deze opdracht omvat alle verrichtingen die verband houden met de bijdrage van het Fonds aan de financiering van bepaalde investeringen van collectief belang die de lokale besturen onderschreven hebben.

De aard van de investeringen die in aanmerking komen, wordt bepaald in de verschillende projectoproepen die de regering uitschrijft. De terugbetaling van de leningen door de lokale besturen wordt in de boekhouding van het Fonds als niet-terugvorderbaar geboekt als de begunstigde lokale besturen de in de leenovereenkomst vastgelegde voorschriften naleven. De voorwaarden van alle projectoproepen kunnen worden geraadpleegd via onderstaande links.

Sinds deze opdracht in 2011 in het leven geroepen werd, heeft het Fonds bijgedragen aan de financiering van zowat 212 projecten.

 

De bedragen van deze tegemoetkomingen te raadplegen   Projectoproep (2020-2022)

 

Procedure


- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 juni 2020;
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 september 2021;
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 december 2023

 

Vul het voortgangsverslag in

 

Gewestelijke dotatie aan het Fonds


Als de lokale besturen de voorschriften van de ordonnantie en de verbintenissen vastgelegd in de met de regering en het BGHGT gesloten leningsovereenkomsten goed naleven, boekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de terugbetaling door de lokale besturen van de leningen die werden toegekend in het kader van de opdrachten 1 & 5 als niet-terugvorderbaar in de boekhouding van het Fonds.

Het Brussels Gewest betaalt in dat geval een dotatie aan het BGHGT ter compensatie van deze terugbetalingen van kapitaal en deze niet-terugvorderbaar verklaarde interestlasten.

Transparantie en openbaarheid van het bestuur


Het BGHGT beschikt niet over eigen personeel. Het administratieve en boekhoudkundige beheer van het fonds wordt verricht door de directie Ondersteuning van het BGHGT, dat deel uitmaakt van Brussel Plaatselijke Besturen (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel).

Wat de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel betreft, is alle informatie over de kandidatuuroproepen en wervings-, bevorderings- of vervangingsvoorwaarden te vinden op zijn webportaal.

 

Zie het verslag 2023

Zie het verslag 2022

Zie het verslag 2021