Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT) is een instelling van openbaar nut van eerste categorie (ION van het type A) die behoort tot de bevoegdheid van de minister belast met plaatselijke besturen. Het is opgericht bij de ordonnantie van 8 april 1993, gewijzigd bij de ordonnanties van 2 mei 2002 en 24 november 2011.

 

Het BGHGT heeft de volgende opdrachten:

  • Opdracht 1: leningen toekennen om de financiën van de plaatselijke besturen aan te zuiveren;
  • Opdracht 2: bij de plaatselijke besturen tussenkomen als "financieel coördinatiecentrum";
  • Opdracht 5: langetermijnleningen toekennen voor de financiering van de gemeentelijke investeringen

 

Aangezien het fonds niet over eigen personeel beschikt, is het administratieve en boekhoudkundige beheer ervan bij ministerieel besluit van 27 juni 1994 toevertrouwd aan de directeur-generaal van Brussel Plaatselijke Besturen. De directie Ondersteuning van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, die bestaat uit gewestelijke inspecteurs, volgt onder meer de financiële aanzuiveringsplannen op.

Het financiële beheer en de rol van financieel adviseur zijn toevertrouwd aan Brinfin, dochteronderneming van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB), in de vorm van een mandaatovereenkomst met de gewestregering.

 

Opdracht 1 — Toekenning van leningen

De gemeenten die de voorschriften van artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet (begrotingsevenwicht) niet meer naleven en thesaurieproblemen ondervinden, kunnen een beroep doen op het BGHGT. Ze kunnen het fonds ook om hulp vragen inzake de stroomlijning en coördinatie van hun activiteiten (zoals bij de ziekenhuisherstructurering van 1995).

 

Elke leenovereenkomst gesloten tussen elke begunstigde gemeente en het BGHGT moet worden goedgekeurd door de gewestregering. Om haar aanvraag te staven moet de gemeente die een tegemoetkoming van het fonds vraagt een financieel plan voorleggen dat een begrotingsevenwicht garandeert. Het OCMW, dat hoofdelijk verbonden is aan de gemeente, tekent mee de leenovereenkomst.

 

Er wordt een gewestelijke inspecteur toegewezen aan de gemeente die een thesaurielening heeft gekregen, om de uitvoering van het financiële plan aangenomen door de gemeente op te volgen.

 

Opdracht 2 — Financieel coördinatiecentrum

Het BGHGT treedt sinds 2002 op als financiële bemiddelaar, waardoor de plaatselijke besturen hun voordeel kunnen halen uit de expertise van het fonds en de zoektocht naar de beste financieringsvoorwaarden voor leningen op korte en lange termijn, en daarbij de gewestelijke waarborg kunnen genieten.

 

Als financieel coördinatiecentrum kan het fonds, voor de gemeenten en OCMW's die beslissen hiervan gebruik te maken:

  • de rechten en plichten van een langetermijnschuld volledig of gedeeltelijk overnemen;
  • volledige of gedeeltelijke langetermijnleningen toekennen voor de financiering van investeringen;
  • volledige of gedeeltelijke kortetermijnleningen toekennen om de opening van een kredietlijn te financieren;
  • schuldbeheerverrichtingen afsluiten;
  • adviseren inzake alle aspecten van thesaurie- en schuldbeheer.

 

Raadpleeg de activiteitenverslagen van BPB voor meer informatie.

 

Opdracht 5 — Gemeentelijke investeringen

Voor deze opdracht zijn de tegemoetkomingen van het BGHGT gebaseerd op besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, die de praktische aspecten ervan regelen.

Het fonds is meerdere malen tussengekomen in de financiering van de gemeentelijke investeringen.

 

Alle tegemoetkomingen van het fonds bekijken

 

Via een besluit van 2 september 2020 heeft de regering beslist de Brusselse gemeenten toe te staan een beroep te doen op het BGHGT voor een totaalbedrag van 50 miljoen euro om de investeringen te financieren die ze zullen verrichten tijdens de periode 2022-2025 met het oog op de buurtsportinfrastructuur. Dit budget wordt verdeeld onder de gemeenten in verhouding tot hun respectieve aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten.

 

De nadere regels voor de toekenning van dit budget bekijken

 

Transparantie en openbaarheid van het bestuur

 

Het BGHGT beschikt niet over eigen personeel. Het administratieve en boekhoudkundige beheer van het fonds wordt verricht door de directie Ondersteuning van het BGHGT, dat deel uitmaakt van Brussel Plaatselijke Besturen (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel).

Wat de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel betreft, is alle informatie over de kandidatuuroproepen en wervings-, bevorderings- of vervangingsvoorwaarden te vinden op zijn webportaal.

 

Raadpleeg het verslag 2021