Lopende oproepen


Nuttige documenten


 

Huidige oproepen voor projecten


 

Subsidies aan de politiezones via de gemeenten

In het kader van actie 52 van het Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, dat voor-ziet in de oprichting van specifieke onthaalcellen voor intrafamiliaal en seksueel geweld in de Brussel-se politiezones, werden de korpschefs en de burgemeester op de Gewestelijke Veiligheidsraad op 10 mei 2022 uitgenodigd om binnen hun zone een gespecialiseerde cel op te richten, gebaseerd op het model van de EVA-cel (Emergency Victim Assistance), ontwikkeld door de politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene.

De tweede projectoproep voor de gemeenten zal bijgevolg bestemd zijn voor de inrichting van de lokalen van de Brusselse politiezones met het oog op de oprichting van cellen die gespecialiseerd zijn in de opvang van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld (EVA-cellen).

 

Oproep   Bijlage 1 (formulier)


Subsidies voor investeringen op het vlak van gemeentelijke sportinfrastructuur — Driejarige periode 2021-2023

Het Gewest lanceert een nieuwe oproep tot het indienen van projecten voor gemeenten, ter waarde van 43 miljoen euro over drie jaar.

De belangrijkste selectiecriteria zijn

  • de locatie van de investering in een gebied met weinig dekking (op basis van de kartering van het sportkadaster);
  • de infrastructuur is van bovenlokaal belang, waardoor het mogelijk wordt de behoeften te bundelen;
  • de gemeente zich ertoe verbindt een geharmoniseerd tarief toe te passen voor de inwoners van Brussel, ongeacht hun woonplaats.

Bovendien kunnen projecten die voldoen aan indicatoren zoals verbetering van de energieprestaties van infrastructuren of verbetering van de toegankelijkheid van deze infrastructuren, in aanmerking komen voor een verhoging van hun subsidie.

Uiterste datum voor de indiening van projecten: 1 oktober 2022.

Nuttige documenten

Alternerend leren — Schooljaar 2021-2022
BGHGT — Investeringen in het kader van de bevolkingsgroei (besluit van 25 juni 2020 - periode 2020-2022)
Driejarig investeringsprogramma — checklists