De cel Gelijke Kansen van de directie Gesubsidieerde Initiatieven heeft als opdracht de uitvoering van een gelijkekansenbeleid bij de plaatselijke besturen te coördineren en aan te moedigen. Daartoe worden aan de gemeentelijke ambtenaren belast met de materie "gelijke kansen" opleidingen en tools aangeboden, alsook uitwisselingsmomenten over de projecten en goede praktijken die in elke gemeente ontwikkeld worden.

Jaarlijks wordt er een projectoproep uitgeschreven voor gemeenten die gelijkekanseninitiatieven willen opzetten (gelijke kansen voor vrouwen en mannen, de bestrijding van gendergeweld, de bestrijding van discriminatie tegen LGBTQIA+-personen, de bestrijding van racisme, de inclusie van personen met een handicap).


Gendermainstreaming

 Om transversale aandacht voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen op te nemen in alle plaatselijke beleidslijnen, de zogenoemde gendermainstreaming, begeleidt de cel Gelijke Kansen de gemeenten bij de uitvoering van proefprojecten door opleidingen, advies, studiedagen, uitwisselingen van goede praktijken en dergelijke aan te bieden. Sinds 2015 moedigt de cel de gemeenten ook aan om gendermainstreaming toe te passen op het begrotingsproces. Dat noemen we gendergevoelige begroting of genderbudgeting.

 

Het werk van de cel betreft ook de problematiek van genderstereotypen, die van jongs af aan worden meegegeven via socialisering. De gemeenten krijgen gewestelijke steun in de vorm van praktische tools (zoals een niet-stereotiep kleurboek) en opleidingen, aangezien zij het bestuursniveau zijn met tal van bevoegdheden die verband houden met kinderen en jongeren.

 

Gender en de stad

Vanuit genderoogpunt is immers gebleken dat de openbare ruimte verre van neutraal is. Integendeel zelfs, de openbare ruimte is een vertaling van genderongelijkheden en geweld dat zowel vrouwen als LGBTQIA+-personen treft.

De realiteit is dat mannen en vrouwen de openbare ruimte niet op dezelfde manier ervaren:

  • veiligheid in de openbare ruimte is objectief gezien niet dezelfde voor mannen en vrouwen, die te maken kunnen krijgen met seksisme, ongewenst seksueel gedrag en zelfs agressie. Als gevolg daarvan "passeren" vrouwen meer door de openbare ruimte dan dat zij deze innemen, terwijl mannen vrijelijk wandelen en samenkomen;
  • vrouwen hebben ook vaker dan mannen te maken met een "beperkte mobiliteit" (verplaatsingen met zeer jonge kinderen, kinderwagens, boodschappen, enz.) en ondervinden de toegankelijkheidsproblemen in de stedelijke ruimte dus in veel sterkere mate.
  • de symboliek van de openbare ruimte staat ook vaak synoniem met seksisme: de aanwezigheid van seksistische advertenties of het ontbreken van vrouwen in de straatnamen, die nog steeds overwegend die van blanke heteroseksuele mannen zijn.

BPB wil de gemeenten steunen bij het opnemen van deze genderkwesties in hun beleid inzake ruimtelijke ordening, wegwerkzaamheden en meer in het algemeen stedenbouw, opdat de gemeenten kunnen bijdragen tot een meer inclusieve en gelijke openbare ruimte.

 


Bestrijding van geweld tegen vrouwen

Naast de gemeenteprojecten die BPB ondersteunt, kaart de cel Gelijke Kansen in samenwerking met de betrokken gemeentediensten ook andere gendergerelateerde thema's aan: geweld tussen partners en binnen het gezin (waaronder gearrangeerde huwelijken), gendergeweld (waaronder seksuele intimidatie in de openbare ruimte), de bestrijding van seksisme, enz.

BPL stelt een instrument voor ter bestrijding van het fenomeen gedwongen huwelijken, een bewustmakings- en informatiebrochure gericht op mogelijke slachtoffers (jonge meisjes en jongens die door hun familie onder dwang worden uitgehuwelijkt om een seksuele geaardheid of genderidentiteit te bestrijden die zij niet kunnen aanvaarden). Onder de titel Mijn huwelijk, mijn keuze! en geschreven in samenwerking met verenigingen die in contact staan met slachtoffers, biedt het slachtoffers middelen om actie te ondernemen.

                                   Meer lezen

LGBTQIA+

Brussel Plaatselijke Besturen werkt ook mee aan het Brusselse actieplan inzake seksuele geaardheid en genderidentiteit en -expressie, via sensibilisering en opleidingen over het LGBTQIA+ thema in het algemeen, of meer specifiek over een van de betrokken doelgroepen (transgenders, interseksuele personen, ...). Het is de bedoeling de plaatselijke besturen inzicht te verschaffen over de discriminatiemechanismen die ten grondslag liggen aan homofobie, lesbofobie en transfobie en ze vaardigheden aan te reiken voor een beter onthaal en betere structuren met het oog op het wegwerken van deze vormen van discriminatie bij de plaatselijke ambtenarij of ten overstaan van LGBTQIA+-burgers.


 

Handicap

Al meerdere jaren moedigt BPB handistreaming sterk aan door de gemeenten te ondersteunen bij de inrichting van specifieke voorzieningen die de emancipatie en het volwaardige burgerschap van personen met een handicap bevorderen.  Het is de bedoeling hen te stimuleren volledig zelfstandig deel te nemen aan het politieke, economische, sociale en culturele leven.

De actie die Brussel Plaatselijke Besturen onderneemt, neemt onder meer de vorm aan van gepubliceerde brochures, zoals de Gids van handistreaming op lokaal niveau, die een aantal initiatieven voorstelt die binnen de gemeentelijke bevoegdheden aandacht hebben voor personen met een handicap. Het bestuur moedigt ook de aanwijzing van referentiepersonen inzake handistreaming aan, om bij elke gemeente te beschikken over gesprekspartners met de nodige transversale competenties om de diensten te helpen rekening houden met de specifieke behoeften van personen met een handicap.

De cel Gelijke Kansen leidt overigens een werkgroep die de gemeentelijke adviesraden voor personen met een handicap bijeenbrengt om hen de kans te bieden hun goede praktijken te delen en hun problemen door te geven aan de betrokken overheid, op tal van vlakken (mobiliteit, groene ruimtes, enz.).

 

Brussel Plaatselijke Besturen is ook verantwoordelijk voor het opstellen van een verslag over de uitvoering van de ordonnantie van 2 februari 2017 betreffende de verplichting om personen met een handicap aan te werven in de lokale besturen. Om te achterhalen in welke mate de gemeenten zich houden aan deze verplichting, vraagt BPB hen om de twee jaar naar het percentage personeel met een handicap dat ze in dienst hebben genomen, alsook naar de kwalitatieve maatregelen die ze hebben genomen om dit personeel in dienst te nemen en te integreren. De resultaten bezorgd door de gemeenten worden samengevat in verslagen die aan het parlement worden voorgelegd.

 

Bekijk de publicaties