Voorwoord

De plaatselijke besturen zijn belangrijke spelers in ons gewest. De gewestelijke beleidsverklaring voor de periode 2019-2024 bevatte talrijke belangrijke elementen over het plaatselijke niveau en over de betrekkingen van dit niveau met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

De regeerperiode 2019-2024 werd gekenmerkt door de invoering van maatregelen over plaatselijk bestuur, door een verhoging van de financiële steun voor het personeel van de plaatselijke besturen en voor gemeentelijke investeringen en door de hervorming van de erediensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Tijdens de regeerperiode 2024-2029 moeten meerdere projecten voortgezet en opgestart worden, op het vlak van zowel regelgeving (codificering, evaluatie van wettelijke bepalingen, …), bestuur (in het bijzonder de gevolgen van de decumul als gevolg van de bestuurshervorming), financiering (algemene financiering, investeringen, subsidies) als ondersteuning (met name met betrekking tot gedeelde IT-tools).  

Via dit memorandum wil Brussel Plaatselijke Besturen, na een beknopte reminder van de context waarin het gewest, ons bestuur en de plaatselijke besturen evolueren, door een reeks acties uiteen te zetten zijn aanbevelingen delen en een constructieve bijdrage leveren om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de plaatselijke besturen mee kampen.  

 

Rochdi Khabazi
Directeur-generaal van Brussel Plaatselijke Besturen
Leidende ambtenaar van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

 

Krachtlijnen


 

 • Twee wetboeken aannemen: 

  • over de plaatselijke besturen; 
  • over de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 

 • De nodige werkzaamheden organiseren om de administratieve statuten en de bezoldigingsregelingen bij de plaatselijke besturen te harmoniseren.  

 • De nieuwe basiswetgeving over het beheer van de materiële belangen van de levensbeschouwelijke gemeenschappen evalueren om verbeteringen voor te stellen. 

 • De wijzigingsordonnantie over de begraafplaatsen en de lijkbezorging aannemen.

 • De intergewestelijke samenwerkingsovereenkomst aannemen dat bepaalde vraagstukken regelt over lijkbezorging en begraafplaatsen. 

 

Lees meer

 

 • De parameters waarmee rekening moet worden gehouden in de verdeelsleutel voor de ADG evalueren en de verdeelmechanismen voor de gemeenten en voor het bijzondere fonds voor maatschappelijk welzijn splitsen.
 • Een kaderordonnantie aannemen over de financiering van het overheidsbeleid.

 

Lees meer

 • Een forum oprichten voor overleg tussen het gewest en de plaatselijke besturen;
 • De volledige decumul in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evalueren.
 • In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen:
  • het gebruik van gecentraliseerde kiezerslijsten behouden en uitbreiden;
  • Nieuwe en vernieuwende stemmethodes onderzoeken;
  • Nieuwe stemcomputers aanschaffen, in overleg met de federale regering en de andere gewesten.
 • De samenwerkingsovereenkomst over de uitoefening van het toezicht op de OCMW’s aannemen gepaard met de nodige financiële middelen.

 

 Lees meer

 • De databanken over de plaatselijke besturen opnemen in het datawarehouse van Brussel Plaatselijke Besturen.
 • In het kader van het We Pulse-project:
  • de financiële en HR-oplossingen implementeren bij de plaatselijke partnerbesturen;
  • de mogelijkheid onderzoeken om de krachtlijnen “sociale aspecten en “burgerrelaties” te implementeren;
  • de We Pulse-governance behouden en die uitbreiden naar de prioriteiten van de plaatselijke besturen inzake het poolen van middelen.
 • Meewerken aan de ontwikkeling van een beveiligd platform voor documentuitwisseling. 
 • De professionalisering van de plaatselijke openbare aankopers en de centralisering van aankopen tussen de Brusselse (gewestelijke en plaatselijke) overheden ondersteunen;
 • Bijdragen aan het opzetten en de ontwikkeling van een gewestelijk aankoopbeleid waar ook de plaatselijke besturen aan kunnen deelnemen, binnen de grenzen van de opdrachten van Brussel Plaatselijke Besturen.
 • De ordonnantie en het uitvoeringsbesluit met betrekking tot de Brusselse orde van verdienste aannemen.

 

 Lees meer

 •  Een ordonnantie aannemen tot hervorming van de ordonnantie houdende oprichting van het BGHGT.
 • Het deel van de schulden van de gemeenten aan het BGHGT dat in de boekhouding van het fonds als oninvorderbaar wordt geboekt verminderen.
 • De begeleiding van de OCMW’s optimaliseren.
 • Een rol spelen in de herfinanciering van de Brusselse openbare ziekenhuizen en een gewestelijke inspecteur voordragen als regeringscommissaris voor de Iris-koepel.
 • Gemeenten aanmoedigen om hun krachten te bundelen via een betere coördinatie van hun activiteiten.
 • De financiële coördinatierol van het BGHGT beter kaderen en contractueel vastleggen.
 • Alle gewestelijke subsidies bestemd voor de plaatselijke besturen financieren via de investeringsleningen toegekend door het BGHGT.
 • De functie van gewestelijk inspecteur opnieuw op de lijst van contractuele personeelsleden voor specifieke taken zetten.

 

Lees meer

De inhoud van deze webpagina kan worden gedownload