De afgelopen jaren is de relatie van Brussel Plaatselijke Besturen met plaatselijke besturen steeds digitaler geworden en daarom is IT-ondersteuning een belangrijk punt geworden in deze relatie.

De administratie wil de besturen ook blijven ondersteunen in haar expertisegebieden.

Gegevensbeheer

Brussel Plaatselijke Besturen heeft meer dan een jaar geleden een datawarehouse opgezet op het gewestelijke dataplatform om de gegevens van de plaatselijke besturen te beheren. Het doel is om deze gegevens te centraliseren, te kruisen, toegankelijk te maken en te vermijden dat ze meerdere keren worden ingevoerd door de plaatselijke besturen. De technische aspecten worden momenteel beheerst, maar het juridische kader moet soms worden aangepast, bijvoorbeeld voor de persoonsgegevens en de AVG-gerelateerde verplichtingen. Brussel Plaatselijke Besturen wil in een eerste fase de gegevens over de uitoefening van het toezicht integreren, en in een tweede fase de gegevens uitbreiden naar de andere opdrachten van Brussel Plaatselijke Besturen.

 

 Acties

  • De databanken over de plaatselijke besturen opnemen in het datawarehouse van Brussel Plaatselijke Besturen

 

Documentuitwisselingen

Sinds 2013 gebruikt Brussel Plaatselijke Besturen voor zijn vele documentuitwisselingen met de plaatselijke besturen een beveiligd platform dat BOS Xchange heet. Dit platform is intussen verouderd, voldoet niet langer aan de huidige behoeften voor de uitwisselingen tussen de verschillende entiteiten en kan geen oplossing blijven voor de komende jaren. We hebben een nieuw platform nodig dat rekening houdt met de huidige realiteit van de digitale wereld om te voldoen aan de verwachtingen van de belanghebbenden en Brussel Plaatselijke Besturen en om de plaatselijke besturen in staat te stellen hun digitale transformatie verder te zetten. Het zou in samenwerking met Paradigm, de plaatselijke besturen en de geïnteresseerde gewestelijke entiteiten ontwikkeld moeten worden en zou zo gedeeld kunnen worden met veel overheidsentiteiten van het gewest.

 

 Acties

  • Meewerken aan de ontwikkeling van een beveiligd platform voor documentuitwisseling

 

IT-tools bundelen

Brussel Plaatselijke Besturen werkt al meer dan één regeerperiode aan het poolen van de IT-tools van de plaatselijke besturen, aangezien de ontwikkelingskosten voor IT-oplossingen momenteel niet langer door één enkel plaatselijk bestuur kunnen worden gefinancierd. In samenwerking met Paradigm is dit poolen van middelen geconcretiseerd via het We pulse-project. Via een specifieke governance zijn een substantiële financiering van het gewest en meerdere oplossingen geanalyseerd op het vlak van human resources, sociale aspecten, financiën en burgerrelaties (GRC). Als de studie- en analysefasen afgerond zijn, kan de implementatie van de financiële en HR-oplossingen bij de plaatselijke partnerbesturen op de agenda van deze regeerperiode komen. De financiële oplossing krijgt ook als doel rekening te houden met de nieuwe boekhouding, die de boekhoudingen van de gemeenten en de OCMW’s harmoniseert.

Naast de implementatie van die twee oplossingen ondersteunt Brussel Plaatselijke Besturen het behoud van de governance die tot stand is gekomen in de context van dit project en van de dynamiek die is waargenomen om de plaatselijke besturen samen te brengen in het streven naar het poolen van middelen of gemeenschappelijke oplossingen voor meerdere entiteiten. 

 

 Acties

  • De financiële en HR-oplossingen implementeren bij de plaatselijke partnerbesturen
  • De mogelijkheid onderzoeken om de krachtlijnen “sociale aspecten en “burgerrelaties” te implementeren
  • De We Pulse-governance behouden en die uitbreiden naar de prioriteiten van de plaatselijke besturen inzake het poolen van middelen

 

Al meerdere jaren is de kwestie van plaatselijke openbare aankopers een punt van zorg (gebrek aan aantrekkingskracht, zeer gespecialiseerde functie met een complex wettelijk kader, tijdsdruk, enz.). In die context kan het gewest bepaalde initiatieven nemen om het professionaliseringsproces van de openbare aankopers op zijn grondgebied vlotter te doen verlopen. De toegang tot doorlopende opleiding over overheidsopdrachten, concessiecontracten en aanverwante onderwerpen moet worden ondersteund, zowel voor wie overheidsopdrachten uitschrijft als voor wie die controleert of advies verstrekt op dit vlak. Die ondersteuning kan verschillende vormen aannemen, zoals de verspreiding van algemene informatie via het webportaal van Brussel Plaatselijke Besturen of de organisatie van opleidingen voor de plaatselijke besturen, op hun verzoek of als er belangrijke wijzigingen worden aangebracht aan de regelgeving. Een andere maatregel zou kunnen zijn om de plaatselijke besturen in staat te stellen de functies van plaatselijke openbare inkopers financieel lonend te maken als het een permanent uitgevoerde hoofdactiviteit betreft (> 80 % VTE).

Tot slot moeten krachtenbundeling tussen de Brusselse aanbestedende overheden worden ondersteund voor de gunning van gezamenlijke overheidsopdrachten, want ook zo zullen de plaatselijke aankopen vlotter verlopen.

 

 Acties

  • De professionalisering van de plaatselijke openbare aankopers en de centralisering van aankopen tussen de Brusselse (gewestelijke en plaatselijke) overheden ondersteunen
  • Bijdragen aan het opzetten en de ontwikkeling van een gewestelijk aankoopbeleid waar ook de plaatselijke besturen aan kunnen deelnemen, binnen de grenzen van de opdrachten van Brussel Plaatselijke Besturen

 


 

Naar het voorbeeld van de maatregelen die in Wallonië en Vlaanderen zijn genomen wordt voorgesteld dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook een systeem invoert om een Brusselaar eer te bewijzen. Brussel Plaatselijke Besturen stelt dan ook voor een Brusselse orde van verdienste op te richten. De verschillende regelgevende teksten om dit beginsel in te voeren bestaan al.

 

 Acties

  • De ordonnantie en het uitvoeringsbesluit met betrekking tot de Brusselse orde van verdienste aannemen