Als bruggenbouwer tussen het Gewest en de plaatselijke besturen speelt Brussel Plaatselijke Besturen een belangrijke rol in het versterken en verbeteren van de lokale democratie en het goed bestuur op verschillende niveaus in het Brusselse Gewest.

Het opzetten van structureel overleg tussen het gewest en de plaatselijke besturen is nu essentieel voor de uitvoering van het overheidsbeleid van beide bestuursniveaus, dat noodzakelijkerwijs aan elkaar gelinkt is. Dit is des te noodzakelijker en relevanter met het oog op het doorvoeren van een “volledige decumul van functies tussen een plaatselijk uitvoerend mandaat (burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter) en een parlementair mandaat”. Brussel Plaatselijke Besturen heeft de voorbije regeerperiode de kans gekregen aan overlegmodellen te werken en zal aan de volgende regering de verschillende mogelijkheden kunnen voorstellen om dit overleg te concretiseren.

Meer specifiek vindt Brussel Plaatselijke Besturen het, inzake de doorvoering van de volledige decumul en gelet op de bijzondere positie van Brussel in het Belgische institutionele landschap, essentieel om de impact van deze hervorming te bekijken vanuit verschillende aspecten (met name democratisch, financieel en politiek). Via een evaluatie van deze hervorming kan aan de regering toegelicht worden welke wijzigingen eventueel kunnen worden aangebracht aan het systeem dat vanaf de volgende verkiezingen wordt ingevoerd, en definitief in oktober na de gemeenteverkiezingen.

 

 Acties

  • Een forum oprichten voor overleg tussen het gewest en de plaatselijke besturen
  • De volledige decumul in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evalueren

 

Brussel Plaatselijke Besturen is verantwoordelijk voor het organiseren van de gemeenteverkiezingen. In dit kader, en voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, zal Brussel Plaatselijke Besturen voor het eerst de centralisering van de kiezerslijst invoeren. Daardoor zouden uiteindelijk de beperkingen versoepeld kunnen worden voor de toewijzing van een kiezer aan een stembureau of nog inzake de tijdsblokken en dagen waarop gestemd kan worden.  Brussel Plaatselijke Besturen wil rond dit thema werken om bepaalde organisatieaspecten van de verkiezingen aan te passen in het belang van de burgers, terwijl de integriteit van het stemsysteem wordt gewaarborgd.

Overigens zijn de huidige stemcomputers aan het eind van hun levenscyclus en moeten ze vervangen worden voor de volgende verkiezingen. Naast de budgettaire aspecten verbonden aan deze vernieuwing biedt dit de gelegenheid om technologische keuzes te maken waardoor de huidige stemmethodes kunnen worden aangepast of gemoderniseerd.

 

 Acties

  • Het gebruik van gecentraliseerde kiezerslijsten behouden en uitbreiden
  • Nieuwe en vernieuwende stemmethodes onderzoeken
  • Nieuwe stemcomputers aanschaffen, in overleg met de federale regering en de andere gewesten

 

Brussel Plaatselijke Besturen, een dienst van de Brusselse regering, oefent momenteel het toezicht uit over de OCMW's onder het gezag van het verenigde College. Deze situatie is in strijd met de regels voor de verdeling van bevoegdheden en wordt momenteel door geen enkele geldige bepaling geregeld. Er is op zijn minst een samenwerkingsovereenkomst nodig om een kader te scheppen voor de uitoefening van het toezicht op de OCMW's, dat onder de bevoegdheid van de GGC valt, door een dienst van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Dit samenwerkingsakkoord moet ook gepaard gaan met de financiële middelen om dit toezicht uit te oefenen, anders is het niet geldig.

Brussel Plaatselijke Besturen is aan de slag gegaan om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen en de middelen te meten die nodig zijn om het toezicht uit te oefenen. Brussel Plaatselijke Besturen vraagt dat deze overeenkomst wordt goedgekeurd om een situatie te regulariseren die juridisch niet langer houdbaar is als overheidsdienst en waarvoor de budgettaire middelen niet bestaan.

 

 Acties

  • De samenwerkingsovereenkomst over de uitoefening van het toezicht op de OCMW’s aannemen gepaard met de nodige financiële middelen