Brussel Plaatselijke Besturen draagt bij aan de financiering van de plaatselijke besturen, zowel via de algemene financiering als via de financiering van het overheidsbeleid bepaald door het parlement en/of de regering.

Voor de algemene dotatie aan de gemeenten (380 miljoen in 2024) en het bijzondere fonds voor maatschappelijk welzijn (43 miljoen in 2024), en na een reeks interpellaties tijdens de vorige regeerperiode, heeft Brussel Plaatselijke Besturen een denkproces opgestart over een herziening van de parameters waar rekening mee moet worden gehouden in de verdeelsleutel, op basis van met name het vermogen van de gemeenten om ontvangsten te genereren en de evolutie van hun behoeften inzake uitgaven. Deze herziening zou het mechanisme ook duidelijker en begrijpelijker moeten maken voor de gemeenten. Het huidige mechanisme omvat immers tal van aanpassingsmechanismen die de transparantie ondermijnen. Een van de elementen die tot verwarring leiden is de overlapping tussen de verdeelmechanismen voor de gemeenten en voor het bijzondere fonds voor maatschappelijk welzijn (BFMW), dat is ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Die herverdeelt vervolgens aan de OCMW’s het bedrag dat werd toegekend aan het BFMW, volgens dezelfde verdeelsleutel als die van de gemeenten. Een te overwegen mogelijkheid is daarom de opsplitsing van deze mechanismen.

 

Acties

  • De parameters waarmee rekening moet worden gehouden in de verdeelsleutel voor de ADG evalueren en de verdeelmechanismen voor de gemeenten en voor het bijzondere fonds voor maatschappelijk welzijn splitsen

 

Inzake de financiering van het overheidsbeleid dat Brussel Plaatselijke Besturen voert via de plaatselijke besturen, willen we de huidige mechanismen graag grondig herzien via de aanname van een kaderordonnantie. Deze ordonnantie zou zowel het projectoproepsysteem omvatten (gericht op specifieke overheidsbeleidsinitiatieven) als een vereenvoudigd mechanisme voor trekkingsrechten (dat meer voorspelbaarheid biedt voor beide partijen), en zou daar sommige of zelfs alle facultatieve subsidies in kunnen opnemen.

Daarnaast wil Brussel Plaatselijke Besturen graag meerdere mogelijke financieringswijzen aanbieden door middel van subsidies of leningen via het BGHGT voor investeringen. Deze ordonnantie zal de regering in staat stellen om zich via een besluit sneller aan te passen aan de behoeften van de plaatselijke besturen, en de bepalingen te vereenvoudigen die momenteel door het parlement moeten worden gewijzigd.

Deze herziening biedt niet alleen flexibiliteit, maar is ook een kans om de administratie op twee manieren te vereenvoudigen:

  • door gesubsidieerde regelingen af te schaffen die na evaluatie niet aan hun doelstellingen voldoen;
  • door de administratieve last voor zowel de gewestelijke administratie als de plaatselijkebesturen te verminderen door zich te concentreren op een beperkt aantal projectoproepen.

Ten slotte zou het programma steun moeten bieden aan echt overheidsbeleid in de gemeenten, met duidelijke doelstellingen die in ruil voor de subsidie moeten worden bereikt.

 

 Acties

  • Een kaderordonnantie aannemen over de financiering van het overheidsbeleid