Brussel Plaatselijke Besturen publiceert haar activiteitenverslag 2022.

Dit verslag beschrijft de verwezenlijkingen van de organisatie tijdens het voorbije jaar en de prioriteiten voor de toekomst.

 

 

Uitdagingen voor de toekomst? 

 

Ook 2023 heeft een reeks grote projecten in petto. Eerst en vooral zou de brede raadpleging in het kader van het project “De Toekomsten van Brussel” moeten resulteren in het opstellen van een verslag en aanbevelingen in verband met de aan bod gekomen problematieken.

Vervolgens zullen in 2023 twee ordonnanties van aanzienlijk belang in werking treden en bijgevolg ten uitvoer gebracht moeten worden. Het gaat om de nieuwe ordonnantie betreffende het beheer van de materiële belangen van de erkende plaatselijke levensbeschouwelijke gemeenschappen en de nieuwe bepalingen voor het toezicht op de vzw’s, die zullen verschillen naargelang de grootte van de vzw.

Zodra het BGK (Brussels Gemeentelijk Kieswetboek) aangenomen is, zal het wetgevende werk worden voortgezet: uitvoeringsbesluiten, omzendbrief, instructies voor de stembureaus en de hoofdbureaus. Daarnaast zou dit jaar ook de eerste “user club” georganiseerd moeten worden, een forum voor uitwisselingen tussen de gemeenten en het gewest.

Bepaalde personeelsleden van het bestuur zullen opleidingen verstrekken aan de personeelsleden van de plaatselijke besturen, met name over de nieuwe boekhouding en over overheidsopdrachten van beperkte waarde.

Tot slot zou het organogram van het bestuur herzien moeten worden wegens de pensionering van een directeur. De twee directies die bevoegd zijn voor de financiering van de plaatselijke besturen zullen immers samensmelten tot één enkele directie.