Cover

Documenttype

Technische fiches

Thema

Toezicht

De ordonnantie van 15 december 2022 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet voor wat betreft de verhindering of afwezigheid van de lokale uitvoerende mandatarissen (burgemeester en schepenen) bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Met de aangebrachte wijzigingen wordt de periode waarin de wedde van wegens ziekte afwezige mandatarissen gegarandeerd is beperkt van de huidige onbeperkte periode tot een maximum van 3 maanden. Bovendien worden de wettelijke verhinderingsgronden voor burgemeesters afgestemd op die van de schepenen: studieverlof van meer dan 12 weken, vertrek naar het buitenland van meer dan 12 weken, ouderschapsverlof, verlof van minstens 12 weken voor palliatieve zorgen of bijstand aan een naaste.

Dit document illustreert hoe de vervangingen verlopen.