Onder ‘vaststellen van de voorwaarden’ verstaan we:

  • de bepaling van het voorwerp van de overheidsopdracht/concessieovereenkomst;
  • de raming van het bedrag van de overheidsopdracht/concessieovereenkomst (begrotingsbeslissing inzake uitgaven en ontvangsten, bepaling van het bekendmakingsniveau en zo nodig feitelijke motivering voor de gekozen plaatsingsprocedure);
  • als het een overheidsopdracht betreft:
   • de goedkeuring van de opdrachtdocumenten: dit betreft alle documenten die van toepassing zijn op de opdracht, die de aanbesteder verstrekt of waarnaar hij verwijst. Dit omvat, desgevallend:
    • de aankondiging van de opdracht, de vooraankondiging of de periodieke indicatieve aankondiging als die gebruikt wordt als oproep tot mededinging;
    • het bestek of elk ander beschrijvend document, met onder meer de technische specificaties, de voorgestelde contractuele voorwaarden, de presentatieformaten voor de documenten die de kandidaten en inschrijvers moeten bezorgen, de informatie over de verplichtingen die over het algemeen van toepassing zijn en elk bijkomend document;
   • in voorkomend geval, het vaststellen van de lijst met ondernemers die geraadpleegd moeten worden (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en opdrachten van beperkte waarde);
   • in voorkomend geval, de bepaling van het minimum- en maximumaantal gekwalificeerde kandidaten aan wie gevraagd zal worden een offerte in te dienen/deel te nemen aan de dialoog (niet-openbare procedure, mededingingsprocedure met onderhandeling, concurrentiegerichte dialoog, innovatiepartnerschap), met inbegrip van de objectieve criteria voor de beperking van het aantal gekwalificeerde kandidaten;
  • als het gaat om een concessieovereenkomst:
   • de goedkeuring van de concessiedocumenten: dit betreft alle documenten die de aanbesteder bezorgt of waarnaar hij verwijst om de eigenschappen van de concessieovereenkomst en de plaatsingsprocedure te beschrijven of te definiëren, met inbegrip van:
    • de bekendmaking van de concessieovereenkomst;
    • de technische en functionele specificaties, het voorgestelde bestek voor de concessieovereenkomst, de voorstellingsformaten voor de documenten die de kandidaten en de inschrijvers moeten bezorgen, de informatie over de verplichtingen die over het algemeen van toepassing zijn en elk bijkomend document.