Hoewel de wetgeving inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten tot de bevoegdheid van de federale wetgever behoort, mag het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussenkomen voor de materies waarvoor het bevoegd is.


 

Hieronder staat een niet-exhaustieve lijst met Brusselse teksten die (mogelijk) van toepassing zijn op bepaalde plaatselijke besturen in het kader van de gunning en/of opvolging van de uitvoering van hun overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.  Worden hier niet vermeld: de documenten die verband houden met de uitoefening van het administratief toezicht, de organisatie van de plaatselijke besturen en het boekhoudkundige en financiële beheer van de uitgaven die verband houden met de gunning en/of uitvoering van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

Overigens is hier ook een lijst te vinden met standaarddocumenten die handig kunnen zijn voor het opstellen van opdrachtdocumenten.

 

De voornoemde teksten zijn te vinden op Belgisch Staatsblad

Belangrijkste regionale wetteksten

Wetteksten
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 1999 houdende oplegging van sociale clausules bij de toewijzing van overheidsopdrachten in het raam van de uitvoering van investeringen van openbaar nut
 • Omzendbrief van 11 juni 1999 betreffende de invoeging van sociale clausules bij de toekenning van overheidsopdrachten in het kader van de uitvoering van investeringen van openbaar nut
 • Omzendbrief van 5 februari 2009 betreffende de invoeging van ecologische en duurzame ontwikkelingscriteria in overheidsopdrachten voor leveringen en diensten en tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 8 juli 1993 betreffende milieuvriendelijke consumptie en afvalbeheer bij de gewestelijke overheidsadministraties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 mei 2014 betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer en ter wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 april 2011 betreffende de bedrijfsvervoerplannen
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017 betreffende de bedrijfsvervoerplannen
 • Ordonnantie van 3 april 2014 houdende oprichting van een Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten binnen de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Omzendbrief van 11 juli 2006 betreffende de contractuele relaties tussen aanbestedende overheden
 • Omzendbrief van 2 augustus 2006 betreffende de gevolgen van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen - Problemen bij de betaling van bepaalde overheidsopdrachten
 • Omzendbrief van 13 juli 2007 betreffende de vastlegging van de uitgaven inzake overheidsopdrachten, laattijdige betalingen en de gevolgen van de wet betreffende een compensatievergoeding voor de verliezen en inkomsten
 • Omzendbrief van 15 april 2008 betreffende duurzame overheidsaankopen bij de gemeenten
 • Omzendbrief van 4 oktober 2012 betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Omzendbrief (niet gedateerd - B.S., 4 juli 2014, pp. 51602 en volgende) bestemd voor de Brusselse plaatselijke besturen betreffende de gevolgen voor hun overheidsopdrachten van het faillissement van een inschrijver of opdrachtnemer
 • Omzendbrief van 22 december 2015 betreffende de verwerving of de vervreemding van een eigendomsrecht of van zakelijke rechten op onroerende goederen
 • Omzendbrief van 14 maart 2016 betreffende de kwalitatieve selectie en de bepaling van de drempelwaarden
 • Ministeriële omzendbrief van 6 december 2018 betreffende de duurzame wijkcontracten, "investeerdersverrichtingen" (artikel 21, eerste lid, 2° van de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van 6 oktober 2016)
Standaarddocumenten
 • Ministerieel besluit van 13 mei 2013 tot goedkeuring van een bestek tot regeling van het gebruik van aanduidingen die verwijzen naar de biologische productiemethode in de grootkeukensector
 • Typebestek 2011 - typebestek voor wegenwerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ter vervanging van het typebestek 2000 - typebestek voor wegenwerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)