Op 30 juni 2017 werden in het Belgisch Staatsblad zes besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2007 gepubliceerd, met betrekking tot het gemeentepersoneel, die enerzijds betrekking hebben op de uitvoering van artikel 70, § 2 en 7, van de nieuwe gemeentewet (bepalingen met betrekking tot de evaluatie van de wettelijke graden) en anderzijds van de artikelen 145, § 5 en 145 bis, § 5 van de nieuwe gemeentewet (opleiding, bezoldigingsregeling, evaluatie, niveaus, rangen en graden, werving).

Om te antwoorden op de vragen die de uitvoering van deze teksten met zich meebrengt, heeft overleg met de gemeenten en vakbonden geleid tot de oprichting van een opvolgingscomité binnen het Comité C, met als doel de eenduidige toepassing van de besluiten te garanderen, via informatiefiches bedoeld voor de gemeenten. Praktisch gezien bespreekt elke fiche een probleem en de mogelijke oplossingen voor een of meerdere punten.