Een klacht is een formele, openlijke en duidelijk omschreven uiting van een persoon (of een groep personen) aan de verantwoordelijke autoriteit (BPB) over het functioneren van een lokale overheid, ongeacht de dienst, met de verwachting dat actie zal worden ondernomen om het probleem op te lossen.

 

In die zin onderscheidt een klacht zich van een verzoek om advies of informatie doordat zij formeel, d.w.z. schriftelijk, moet worden ingediend en het ongenoegen duidelijk moet blijken; een eenvoudige beschrijving van een situatie die in feite heel normaal lijkt, is niet voldoende.

 

Wat zijn de voorwaarden voor het indienen van een klacht?

- De klager moet zich kenbaar maken. Anonieme klachten worden niet behandeld. 

Klagers kunnen ook rechtspersonen zijn, zoals vennootschappen of andere rechtspersonen naar publiek recht, of overheidsinstanties.

Het kunnen ook verkozen vertegenwoordigers zijn of personen en organisaties waarvan kan worden aangenomen dat zij op persoonlijke titel andere personen vertegenwoordigen (b.v. vakbonden die hun leden vertegenwoordigen).

- De klacht moet formeel zijn, d.w.z. schriftelijk of elektronisch verzonden, mondelinge klachten worden niet in aanmerking genomen.

- Het moet betrekking hebben op de werking van de lokale overheid, d.w.z. de besluiten van de organen (college, gemeenteraad) of de diensten of ambtenaren die wettelijk optreden namens deze lokale overheden.

 

Wilt u een klacht indienen tegen een plaatselijke overheid? 

U kunt het onderstaande formulier invullen en wij zullen het dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Hoe meer nuttige en nauwkeurige informatie u verstrekt, hoe beter wij uw klacht kunnen behandelen.


 

Beleefdheid

J’ai pris connaissance des conditions liées à la gestion des plaintes. Je suis d'accord avec la politique de confidentialité et je donne mon accord pour utiliser mes données personnelles. Ces données seront conservées pendant 24 mois