Het recht van burgers om deel te nemen aan het openbaar bestuur is een van de democratische beginselen die alle lidstaten van de Raad van Europa gemeen hebben; […] dit recht op lokaal niveau op de meest rechtstreekse wijze kan worden uitgeoefend (vrije vertaling van het Europees handvest inzake lokale autonomie)

 

Europees handvest inzake lokale autonomie

De gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst bij de bekommernissen van de burger staat. Er wordt dikwijls meer belang gehecht aan de gemeentelijke politiek en het gemeentelijk bestuur dan aan de andere bestuursniveaus. Als burger bestaat het eerste participatieniveau uit de stem die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen wordt uitgebracht. De verkozen mandatarissen luisteren rechtstreeks naar de medeburgers. Daarnaast voeren de gemeenten een geheel van procedures in om de burgers te informeren en te raadplegen, zodat ze actief en op verantwoordelijke wijze kunnen deelnemen aan de plaatselijke democratie.

De plaatselijke democratie is tegelijk representatief en participatief:

 • representatief omdat de burgers hun vertegenwoordigers verkiezen die de middelen moeten hebben om hun verantwoordelijkheden uit te oefenen en te beraadslagen;
 • participatief omdat zij deelnemen aan het uitwerken van de politieke beslissingen door middel van raadplegingen, debatten enz. waarbij de verkozen vertegenwoordigers altijd het laatste woord krijgen.

 

Dankzij het principe van de ‘plaatselijke democratie’ kunnen de burgers dus de antwoorden beïnvloeden op de vragen die hen aanbelangen.

Recht op toegang tot de informatie

Uitgebreide openbaarheid van de vergaderingen van de gemeenteraad

In tegenstelling tot de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen die niet openbaar zijn (artikel 104) zijn de vergaderingen van de gemeenteraad openbaar (artikel 93 van de NGW), behalve wanneer een vergadering achter gesloten deuren vereist is. De burger kan ze dus bijwonen, zonder echter aan de debatten deel te nemen.

De Nieuwe Gemeentewet (art 87 bis) bepaalt dat plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad ter kennis worden gebracht van het publiek door aanplakking aan het gemeentehuis, maar ook op de website van de gemeente.

De pers en belangstellende inwoners van de gemeente kunnen overigens op hun verzoek persoonlijk op de hoogte gesteld worden van de agenda van de gemeenteraad.

Openbaarheid van de schriftelijke en mondelinge vragen van de gemeenteraadsleden

De gemeenteraadsleden hebben het recht om aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijke en mondelinge vragen te stellen.

Artikel 84 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat de vragen en antwoorden op de website van de gemeente worden geplaatst.

Openbaarheid van de notulen van de gemeenteraad

De notulen van elke vergadering van de gemeenteraad moeten op de website van de gemeente geplaatst worden (artikel 89).

De Nieuwe Gemeentewet voorziet daarnaast de mogelijkheid om de beraadslagingen aan de inwoners ter plaatse bekend te maken.

Openbaarheid van de begrotingen en van de rekeningen

De Nieuwe Gemeentewet (artikel 112) bepaalt het volgende: "vanaf hun goedkeuring door de gemeenteraad, worden volgende documenten bekendgemaakt op de website van de gemeente: de gemeentelijke ontwikkelingsplannen, de gemeentelijke bestemmingsplannen, de jaarlijkse begroting, het driejaarlijks plan en de rekeningen."

De Nieuwe Gemeentewet (artikel 242) bepaalt dat de begrotingen en rekeningen worden neergelegd op het gemeentehuis, waar eenieder er altijd ter plaatse kennis van kan nemen.

Openbaarheid van de gemeentelijke reglementen en verordeningen

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden niet alleen bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief, maar ook door plaatsing in hun geheel op de website van de gemeente (artikel 112).

Daarnaast moeten de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad ook op de website van het Gewest (artikel 119 NGW en Ord. 29.5.2008) worden bekendgemaakt. Zij zijn beschikbaar via het Editoria platform.

Openbaarheid van het gemeentebestuur

Eenieder heeft het recht om alle gemeentelijke bestuursdocumenten te raadplegen en er kopieën van te laten nemen, behoudens de bij de wet vastgestelde uitzonderingen.

De wet van 12 november 1997 regelt de openbaarheid van bestuur in de gemeenten:

- actieve openbaarheid met name door vier verplichtingen:

 •  het opstellen en bekendmaken van een documentatie over de bevoegdheden en de organisatie van de gemeente;
 • de conceptie en realisatie van officiële informatie;
 • het vermelden in alle briefwisseling van de gemeente van de administratieve gegevens van de ambtenaar bevoegd voor het verstrekken van informatie over een dossier;
 • het vermelden van de beroepsmogelijkheden, de geldende vormen en termijnen voor het bekendmaken van beslissingen met individuele strekking;

- passieve openbaarheid door de invoering van het recht van inzage, het recht om kopieën te laten nemen (tegen kostprijs) en het recht om toelichting te krijgen over de handelingen. Dit gebeurt op schriftelijk verzoek van de belangstellende persoon.

Deze wet is opgeheven bij gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen.

Ingeval zich moeilijkheden voordoen om het document te verkrijgen voorziet de Ordonnantie van 30 mei 2013 de mogelijkheid om een adviesaanvraag in te dienen bij de Gewestelijke Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten.

Inlichtingen in correspondentie

Het “Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019” legt transparantieverplichtingen op aan de administratieve overheden.

Derhalve moeten in alle correspondentie de naam, de voornaam, de hoedanigheid, het administratief adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van degene die meer inlichtingen over het dossier kan verstrekken, worden vermeld.

In afwijking mag deze vermelding bij gelijkaardige briefwisseling die naar meer dan honderd bestemmelingen wordt gestuurd worden beperkt tot het administratief adres, het telefoonnummer en, indien bestaand, het specifieke e-mailadres van de bevoegde administratieve eenheid.

Elke eenzijdige bestuurshandeling met individuele strekking die ter kennis wordt gebracht van een bestuurde, vermeldt de mogelijkheid om zich te wenden tot de Brusselse ombudsman, evenals de manier waarop dat moet gebeuren, de eventuele administratieve beroepsmogelijkheden, de instanties waarbij het beroep moet worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen. Bij ontstentenis neemt de verjaringstermijn voor het indienen van het beroep geen aanvang.

Volksraadpleging


 

De volksraadpleging biedt de bevolking de mogelijkheid om over een of meerdere kwesties te stemmen en haar keuze kenbaar te maken.

In tegenstelling tot een referendum gaat het hier slechts om een advies. De overheden blijven vrij om er al dan niet gevolg aan te geven.

Titel XV van de Nieuwe Gemeentewet organiseert de gemeentelijke volksraadpleging. De gemeenteraad kan beslissen de inwoners te raadplegen over de aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 117, 118, 119, 121, 122 en 135, § 2:

 • hetzij op eigen initiatief;
 • hetzij op verzoek van de inwoners van de gemeente.

Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de gemeente moet worden gesteund door ten minste:

 • 20 % van de inwoners in gemeenten met minder dan 15 000 inwoners;
 • 3 000 inwoners in gemeenten met minstens 15 000 inwoners en minder dan 30 000 inwoners;
 • 10 % van de inwoners in gemeenten met minstens 30 000 inwoners.

 

Het verzoek is alleen ontvankelijk als het wordt ingediend door middel van een formulier afgegeven door de gemeente.

Interpellatierecht


 

De Nieuwe Gemeentewet verleent de burgers een interpellatierecht van de gemeenteraad.

De interpellatie moet uitgaan van personen die ten minste 16 jaar oud zijn en in de gemeente wonen.

 • interpellatie ondertekend door twintig personen;
 • onderwerp van gemeentelijk belang;
 • mag geen uitsluitend privébelang hebben;
 • moet in het Nederlands of het Frans gesteld zijn.

De interpellatie betreffende een aangelegenheid die moet worden behandeld met gesloten deuren, die reeds op de agenda van de raad staat, die reeds aan bod is gekomen in een interpellatie in de laatste drie maanden, die de mensenrechten met voeten treedt of racistisch of xenofoob van aard is, is onontvankelijk.

Voor het overige wordt de ontvankelijkheidsprocedure van de interpellaties geregeld door de bepalingen van het huishoudelijk reglement betreffende de punten die op de agenda worden geplaatst door de leden van de raad die geen lid zijn van het college.

De raad zorgt voor de bekendmaking van de procedure van de interpellaties van de inwoners, inzonderheid door een publicatie ad hoc.

 

Meer lezen

Europese week van de lokale democratie


De Europese week van de lokale democratie is een Europese manifestatie die elk jaar wordt georganiseerd door de lokale besturen van de 47 Lidstaten van de Raad van Europa. Het doel ervan is de burgers een beter inzicht te laten verwerven in hun lokale besturen en ze te stimuleren tot verantwoordelijke participatie.

In Brussel wordt deelgenomen door de stad, de gemeenten en de OCMW's, Brulocalis en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zélf.

 

Meer lezen