Op 1 januari 2023 treedt de ordonnantie van 10 december 2021 betreffende het beheer van de materiële belangen van de erkende plaatselijke levensbeschouwelijke gemeenschappen in werking en wordt de huidige reglementering opgeheven (zie Belgisch Staatsblad van 23 december 2021).

Via deze omzendbrief vinden de eredienstinstellingen de verduidelijking bij de overzending van de begrotingen voor het dienstjaar 2023 terug.

In juni laatstleden werden de representatieve organen reeds uitgenodigd deze verduidelijking over te maken aan de eredienstinstellingen.

De aandacht dient te worden gevestigd op een fout in de tekst: de begroting 2024 dient vergezeld te zijn van een meerjarenplan 2024-2028 in plaats van 2024-2029.