De waarde van de Europese bekendmakingsdrempels is vastgesteld in de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). De waarden worden om de twee jaar aangepast op grond van de evolutie van de wisselkoers tussen de euro en de speciale trekkingsrechten (SDR's) berekend op basis van een mandje valuta (euro, US dollar, Britse pond, yen en yuan).
In dit verband werden vier gedelegeerde verordeningen van de Europese Commissie tot vaststelling van de Europese bekendmakingsdrempels die vanaf 1 januari 2022 van toepassing zullen zijn op overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 11 november 2021.

Na een daling van ongeveer 3,5 % op 1 januari 2020, vertonen de voorgestelde drempels terug een stijgende lijn.

Wat de Brusselse plaatselijke overheden betreft, zullen vanaf 1 januari 2022 de volgende bedragen van toepassing zijn:

  • 5 382 000 euro excl. btw voor de overheidsopdrachten voor werken (klassieke sectoren, speciale sectoren en de domeinen defensie en veiligheid) en de concessieovereenkomsten (tegenover 5 350 000 euro excl. btw nu);
  • 215 000 euro excl. btw voor de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten (klassieke sectoren), met uitzondering van de overheidsopdrachten voor diensten bedoeld in artikel 88 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten (tegenover 214 000 euro excl. btw nu);
  • 431 000 euro excl. btw voor de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten (speciale sectoren en de domeinen defensie en veiligheid), met uitzondering van de overheidsopdrachten voor diensten bedoeld in artikel 158 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten (tegenover 428 000 euro excl. btw nu).

De wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels heeft ook gevolgen voor de toepassing van andere regels. Bijvoorbeeld:

  • de drempel waarboven verplicht overwogen moet worden om de opdracht op te splitsen in percelen met toepassing van artikel 58, § 1, tweede lid van voornoemde wet van 17 juni 2016 stijgt van 139 000 naar 140 000 euro;
  • de drempels waaronder gebruik mag worden gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, op basis van artikel 42, § 1, eerste lid, 1°, a), van voornoemde wet van 17 juni 2016, vastgelegd door verwijzing naar artikel 90, 1° en 2° van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, stijgen van 139 000 euro excl. btw naar 140 000 euro excl. btw en van 214 000 euro excl. btw naar 215 000 euro excl. btw.

Deze nieuwe drempels zullen van toepassing zijn voor de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten die vanaf 1 januari 2022 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte.

Voor een overheidsopdracht of concessieovereenkomst waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking, is de datum van bekendmaking die in aanmerking moet worden genomen de datum van bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen.

Tot slot worden bepaalde drempels die vastgesteld zijn door de wetgeving inzake overheidsopdrachten om de regels te bepalen waaraan overheidsopdrachten moeten voldoen, niet gewijzigd.

Zo blijven voor de klassieke sectoren de volgende drempels behouden:

  • de drempel van 750 000 euro excl. btw, vastgelegd in artikel 41, § 1, 2° van de wet van 17 juni 2016, waaronder overheidsopdrachten voor werken geplaatst mogen worden via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
  • de drempel van 750 000 euro excl. btw, vastgelegd in artikel 89, § 1, 2° van de wet van 17 juni 2016, dat bepaalt dat voor overheidsopdrachten m.b.t. sociale diensten, of andere specifieke diensten opgesomd in bijlage III bij deze wet, een beroep mag worden gedaan op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
  • de drempel van 30 000 euro excl. btw, vastgelegd in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016, die geldt voor overheidsopdrachten van beperkte waarde.

 

Bronnen :

- Gedelegeerde verordening (EU) 2021/1950 van de Commissie van 10 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor opdrachten voor leveringen, diensten en werken
- Gedelegeerde verordening (EU) 2021/1951 van de Commissie van 10 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels voor concessies betreft
- Gedelegeerde verordening (EU) 2021/1952 van de Commissie van 10 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen
- Gedelegeerde verordening (EU) 2021/1953 van de Commissie van 10 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor opdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen