De ordonnantie van 9 februari 2023 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s (B.S. 15.2.2023) heeft de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en samenwerking tussen gemeenten gewijzigd.

De omzendbrief 2023/06 van 14 april 2023 verduidelijkt de aangebrachte wijzigingen en heft de omzendbrieven van 12 juli en 14 april 2021 op.

Er wordt tevens in vermeld dat BPB een opleiding inzake overheidsopdrachten van beperkte waarde aanbiedt aan de gemeentelijke vzw’s.