De ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet in het kader van de hervorming van het lokaal bestuur, die op 6 juli 2022 door het Brussels Parlement is aangenomen, werd op 25 augustus 2022 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Er worden vijf wijzigingen in de wet aangebracht:

  1. Het minimumbedrag van het presentiegeld dat aan de gemeenteraadsleden wordt toegekend, wordt verhoogd. Het stijgt van 75 naar 100 euro bruto.
  2. Het aantal schepenen wordt verminderd met één eenheid per gemeente. Het staat elke gemeenteraad vrij om het aantal schepenen verder te verminderen, maar dit aantal mag niet minder dan vier bedragen.
  3. De wedde van de burgemeester wordt niet langer berekend in verhouding tot een percentage van de wedde van de gemeentesecretaris, maar in verhouding tot een percentage van de federale parlementaire basisvergoeding, dit wil zeggen zonder rekening te houden met de forfaitaire onkostenvergoeding, de eindejaarspremie, het vakantiegeld of enige andere vergoeding.

    Het percentage dat op de wedde van de burgemeester moet worden toegepast om de wedde van een schepen te verkrijgen, blijft in principe ongewijzigd. Het bedraagt 75 % voor gemeenten met ten minste 50 000 inwoners en 60 % voor gemeenten met minder dan 50 000 inwoners. Echter, in gemeenten tot 50 000 inwoners bedraagt de wedde van de schepen, ingeval de gemeenteraad besluit het aantal schepenen te verminderen ten opzichte van het nieuw vastgestelde aantal, eveneens 75 % van de wedde van de burgemeester in plaats van 60 %.

  4. Een uittredingsvergoeding ten belope van maximum twaalf maanden wedde is voortaan voorzien ten voordele van uittredende uitvoerende ambtenaren (burgemeesters en schepenen) die geen nieuw mandaat meer uitoefenen binnen de gemeente of wanneer de uitvoerende ambtenaar ontslag neemt omwille van medische redenen.
  5. De decumulatie van het burgemeestersambt en een parlementair mandaat worden ingevoerd.

De wijzigingen bedoeld in voormelde punten 1 tot 4 treden in werking vanaf de vernieuwing van de gemeenteraden ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen van 2024.

De in punt 5 bedoelde wijziging treedt in werking op 4 september 2022, hetgeen betekent dat vanaf die datum geen nieuwe gevallen van cumulatie meer mogelijk zijn. Anderzijds bevat de ordonnantie een overgangsmaatregel waardoor de burgemeesters en schepenen die momenteel hun ambt combineren met een parlementair mandaat, deze twee mandaten kunnen blijven uitoefenen tot de vernieuwing van de gemeenteraden na de gemeenteraadsverkiezingen van 2024.

Voor meer informatie is de wijzigingsverordening beschikbaar via deze link.