Op 15 februari 2023 werd de ordonnantie van 9 februari 2023 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Dit leidt tot:

- meer toezicht door de gemeenteraad op zijn vzw’s;

- de handhaving van de huidige regeling voor de “grote” vzw’s;

- doelgericht toezicht door de Regering op de akten van de "micro- en kleine" vzw’s.

De Regering kan altijd, op eigen initiatief of naar aanleiding van een klacht, de akten van alle vzw’s controleren.

Deze ordonnantie treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 september 2022 behalve voor wat betreft de wijzigingen aan de artikelen 42, tweede lid; 44, § 6 en 45, eerste lid van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten die op 1 mei 2023 in werking treden.