Documenttype

Wet

Nummer / ID

1991000416

Instellingen

Thema

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

16-07-2021

Deze wet stelt als principe dat elke bestuurshandelingen gemotiveerd moet worden.

Deze motivering bestaat erin de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen in de akte te vermelden. Die wet vermeldt ook enkele uitzonderingen op dit principe.