Documenttype

Ordonnantie

Nummer / ID

2017013099

Instellingen

Gemeenten OCMW's

Thema

Financiën

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

16-07-2021

Deze ordonnantie stelt de regels vast voor de verdeling van de algemene dotatie aan de negentien gemeenten en Brusselse OCMW's evenals de regels voor de uitvoering en betaling van de toegekende bedragen.

Deze nieuwe ordonnantie vervangt de ordonnantie van 21 december 1998 tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten. De verdeelsleutels van de algemene dotatie werden herzien en er werden nieuwe criteria ingevoerd om rekening te houden met de nieuwe realiteit in de gemeenten.