Sinds de hervorming van januari 2001 bestaat er in België een politie op het federale en op het lokale bestuursniveau.


België is onderverdeeld in 196 lokale politiezones, ook wel "interpolitiezones" of "meergemeentepolitiezones" genoemd. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er zes lokale politiezones. Elke zone bestrijkt meerdere gemeenten en beschikt over eigen politieverordeningen.


 

De opdrachten van de lokale politie

 

Elke lokale politie moet binnen haar werkgebied instaan voor de volgende taken:

  • preventieve politie;
  • wegverkeer;
  • het vaststellen van gepleegde inbreuken;
  • het verhoren van verdachten en getuigen;
  • het opstellen van processen-verbaal.

 

Elk politiekorps staat onder leiding van een zonechef (ook wel "korpschef" genoemd). Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het politiebeheer en meer bepaald voor het zonaal veiligheidsplan. De zonechef staat in voor de leiding, de organisatie en de taakverdeling binnen het lokale politiekorps. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering, door dit korps, van lokale opdrachten, van richtlijnen met betrekking tot opdrachten met een federaal karakter en van opvorderingen.

De zonechef oefent deze bevoegdheden uit onder het gezag van het Politiecollege. De zonechef van de lokale politie is voorts belast met de voorbereiding van zaken die aan de Politieraad of aan het Politiecollege moeten worden voorgelegd en hij woont de vergaderingen van de raad en het college bij. Alle briefwisseling namens de Politieraad en het Politiecollege, door de voorzitter ondertekend, wordt ook door de zonechef ondertekend.

Met het oog op een goed beheer van het politiekorps licht de zonechef het Politiecollege zo spoedig mogelijk in over alles wat het lokale politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat. Hij licht het College ook in over initiatieven die de lokale politie in het kader van het zonale veiligheidsplan overweegt te nemen. Hij moet het Politiecollege elke maand verslag uitbrengen over de werking van het politiekorps en het optreden van zijn personeel.

De zonechef oefent zijn bevoegdheden uit onder de verantwoordelijkheid van het politiecollege.

Het Politiecollege

Het dagelijks bestuur van de politiezone is in handen van het Politiecollege. Dit college is samengesteld uit de burgemeesters van de gemeenten die deel van de zone uitmaken. Het voorzitterschap wordt waargenomen door één van de burgemeesters die door zijn ambtsgenoten is aangeduid.

Het Politiecollege oefent de bevoegdheden van de colleges van burgemeesters en schepenen uit inzake organisatie en beheer van de lokale politie.

De korpschef van de lokale politie en de secretaris van de politiezone wonen de zittingen van het Politiecollege van rechtswege bij.

De Politieraad

De bevoegdheden van de Politieraad zijn vergelijkbaar met die van een gemeenteraad, maar dan uitsluitend voor politieaangelegenheden op zonaal vlak (b.v. vaststelling van de begroting en de jaarrekening, overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, vaststelling van het personeelsbestand, aanwerving en ontslag van personeelsleden, enz.). Hij is evenredig samengesteld uit gemeenteraadsleden van de verschillende gemeenten die deel van de zone uitmaken.

Als overlegorgaan tussen bestuurlijke en gerechtelijke overheden en federale en lokale politiediensten moet de politieraad in het bijzonder zijn zonale veiligheidsplan opstellen, dat voor de zone de prioriteiten bepaalt inzake de werking en de acties van de politie.

Net zoals bij het Politiecollege wonen de korpschef van de lokale politie en de secretaris van de politiezone de zittingen van de Politieraad van rechtswege bij.

De Politieraad heeft de volgende bevoegdheden:

•  goedkeuring van de begroting en van eventuele begrotingswijzigingen, en van de jaarrekening van het voorgaande boekjaar;
•  goedkeuring van openbare aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten;
•  vastlegging van het personeelskader, het aanwerven en ontslaan van personeelsleden;
•  toestemming verlenen om voor het gerecht te verschijnen;
•  goedkeuring van overeenkomsten met zakelijke rechten op onroerende goederen;
•  benoeming van de Secretaris van de Politieraad en van de bijzondere rekenplichtige van de zone;
•  de benoeming voordragen van de korpschef en van de andere officieren van de lokale politie.

De Politieraad vergadert minstens vier keer per jaar.


De zonale politieraad

Als overlegorgaan tussen de administratieve en de gerechtelijke overheid, alsook de lokale en federale politie, heeft de zonale politieraad onder meer als opdracht het zonale veiligheidsplan op te stellen, dat de prioriteiten bepaalt voor de politie en de acties op het niveau van de zone.