Burgerlijke eretekens

 

Voor langdurig en voorbeeldig werken in overheidsdienst kunnen meerdere burgerlijke eretekens worden uitgereikt: het Burgerlijk Kruis na 35 dienstjaren en de Burgerlijke Medaille na 25 dienstjaren.

Burgerlijk Kruis

Het Burgerlijk Kruis heeft de vorm van een wit geëmailleerd Maltezer kruis met in het midden een inzet waarop het monogram van Koning Leopold I afgebeeld staat.

 

 

Burgerlijke Medaille

Het onderscheidingsteken van de Burgerlijke Medaille is een afgietsel van het Burgerlijk kruis in reliëf op een enigszins achthoekige ondergrond. De medaille 1ste klas is verguld, die van 2de klas is verzilverd en die van 3de klas is bronskleurig.

Eervolle onderscheidingen in de nationale ordes

De nationale ordes worden bij koninklijk besluit toegekend op vaste data: op 8 april, de verjaardag van Koning Albert I, op 15 november, naar aanleiding van het feest van de dynastie en in sommige gevallen op 21 juli, de nationale feestdag, om de aan België bewezen verdienstelijke diensten te eren op basis van de leeftijd en de loopbaan van de begunstigde.

De rangorde van de drie in België bestaande nationale rangordes is de volgende: 

  • de Leopoldsorde, de eerste Ridderorde in België, wordt toegekend aan diegenen die een lange loopbaan opgebouwd hebben terugblikken of voor een uitzonderlijke verdienste;
  • de Kroonorde, verleend voor artistieke, letterkundige of wetenschappelijke verdiensten, op het gebied van commerciële en industriële belangen of voor diensten aan het land;
  • de Orde van Leopold II, verleend voor daden van verdienste jegens de Koning of het Koninklijk Huis, of als beloning voor een aantal dienstjaren.

 


 

Administratieve toekenningsprocedure

De plaatselijke besturen dienen voor hun personeel de voorgestelde toekenningen van burgerlijke eretekens in bij Brussel Plaatselijke Besturen, die ze bestudeert, de ontwerpen van koninklijk besluit opstelt en ze bezorgt aan de FOD Kanselarij, opdat de Koning ze zou tekenen. De gewestelijke administratie stelt ook de getuigschriften op die samengaan met de decoraties.

Voor de onderscheidingen ontvangt de gewestelijke administratie ook de koninklijke besluiten en documentenlijst die aan de FOD Buitenlandse Zaken moeten worden bezorgd, die de getuigschriften opmaakt in verband met de verleende onderscheidingen.

- De federale minister van Binnenlandse Zaken is bevoegd voor de wet- en regelgeving inzake burgerlijke eretekens:

  • koninklijk besluit van 21 juli 1867 houdende instelling van het burgerlijk ereteken;
  • koninklijk besluit van 15 januari 1885 waarbij het koninklijk besluit houdende instelling van het burgerlijk ereteken, tot de burgerlijke functies van de Staat wordt uitgebreid;
  • het reglement van de minister van Binnenlandse Zaken van 18 september 2008 betreffende de burgerlijke eretekens voor dienstanciënniteit.

 

- De federale minister van Buitenlandse Zaken is bevoegd voor de wetgeving en regelgeving inzake onderscheidingen:

  • wet van 1 mei 2006 betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden;
  • koninklijk besluit van 13 oktober 2006 tot vaststelling van de regels en de procedure tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden;
  • omzendbrief van de minister van Buitenlandse Zaken van 7 november 2008 betreffende de onderscheidingen.