Documenttype

Omzendbrief

Nummer / ID

2020031045

Instellingen

Gemeenten

Thema

Datum van publicatie

Datum van publicatie op de site

26-10-2021

.

Overeenkomstig artikel 19 van de ordonnantie van 29 november 2018 betreffende de begrafenis en de lijkbezorging kan eenieder tijdens zijn leven vrijwillig zijn laatste wensen schriftelijk kenbaar maken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Deze laatste wilsakte kan betrekking hebben op de wijze van begraven, de bestemming van de as, de aard van de begrafenisplechtigheid en de vermelding van het bestaan van een begrafenisovereenkomst. De details van deze verklaring zijn opgenomen in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 tot vaststelling van de modaliteiten van het testament. In dit verband lijkt het nuttig enige verduidelijking te verschaffen over de procedure die moet worden gevolgd voor de verwerking van de informatie in de verklaring van laatste wensen.