U bent hier: Home / Wijzigingen van de Nieuwe Gemeentewet

Wijzigingen van de Nieuwe Gemeentewet

De Nieuwe Gemeentewet werd onlangs gewijzigd door de ordonnantie van 17 juli 2020

De Nieuwe Gemeentewet werd onlangs gewijzigd door de ordonnantie van 17 juli 2020 (Belgisch Staatsblad, 30 juli 2020).

Er zijn verschillende technische en redactionele aanpassingen aangebracht om de tekst leesbaarder te maken en beter in overeenstemming te brengen met de huidige realiteit (bijvoorbeeld: omzetting in euro van nog in franken uitgedrukte bedragen, vervanging van de term "Gouverneur" door de term "Hoge ambtenaar", enz.).

Vervolgens zijn de volgende wijzigingen aangebracht om het gemeentelijk beheer te vergemakkelijken:

- de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid kan rechtstreeks door de gemeenteraad worden uitgesproken, met de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij het Rechtscollege;

- de bepaling inzake de verhindering van gemeenteraadsleden en schepenen werd geherformuleerd en de oorzaken worden uitgebreid;

- de bepaling betreffende de vertrouwenspersoon, die een gemeenteraadslid met een handicap bijstaat, werd herzien en vereenvoudigd;

- de regels betreffende de eretitels van burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden zullen worden vastgesteld door de Regering;

- de geheimhoudingsplicht van gemeenteraadsleden in het kader van artikel 84 van de Nieuwe Gemeentewet wordt ingevoerd;

- een bepaling bevat de minimumgegevens die in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad moeten worden opgenomen;

- een artikel voorziet in de mogelijkheid voor het college van burgemeesters en schepenen om te vergaderen via videoconferentie indien nodig;

- de mogelijkheid voor de gemeente om stukken elektronisch te ondertekenen wordt vanaf nu voorzien;

- de verplichting tot publicatie van de gemeentereglementen en -verordeningen op de website van de gemeente wordt opgeheven.