Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende wijziging van het besluit van het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende wijziging van het besluit van het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende wijziging van het besluit van het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

beschrijving
Dit besluit stelt dat de OCMW'S de vrije keuze hebben om hun boekhouding te houden hetzij op papier, hetzij elektronisch, hetzij door een combinatie van de twee. Dit geldt ook voor alle verplichtingen die eruit voortvloeien, zowel op het vlak van de verwerking van gegevens, van de overdracht van gegevens, van de bewaring van gegevens of van de voorlegging van gegevens. Het algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's wordt bijgevolg aangevuld. Het besluit wijzigt bovendien sommige andere bepalingen van dit reglement.
Hoofdtekst

 

Het Verenigd College,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn zoals gewijzigd bij ordonnantie van 3 juni 2003 betreffende het administratief toezicht en de financiële, budgettaire en boekhoudkundige voorschriften van de organieke wet;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op advies 52.757/1 van de Raad van State, gegeven op 15 februari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen,

Besluit :

Artikel 1. In het Besluit van het Verenigd College van 26 aktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt een artikel 1bis ingevoegd, luidend als volgt : « Elk Centrum heeft de vrije keuze om haar boekhouding te houden hetzij op papier, hetzij elektronisch, hetzij door een combinatie van de twee. Dit geldt ook voor alle verplichtingen die eruit voortvloeien, zowel op het vlak van de verwerking van gegevens, van de overdracht van gegevens, van de bewaring van gegevens of van de voorlegging van gegevens. Ongeacht zijn keuze zal het Centrum ervoor zorgen alle wettelijk of reglementair verplichte garanties betreffende al de elementen van zijn boekhouding in te bouwen. Derhalve, wanneer een volledig of gedeeltelijk elektronische oplossing gebruikt wordt, moeten de authenticiteit van de oorsprong van de elektronische gegevens evenals de integriteit van hun inhoud gewaarborgd worden door het plaatsen van een elektronische handtekening, overeenkomstig de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen, de elektronisch aangetekende zending en certificatiediensten. Bovendien moet de leesbaarheid van de gegevens, in naleving van voormelde principes, gedurende de volledige bewaringstermijn verzekerd zijn. Wanneer de wet of de reglementering dit voorziet, moeten de technische middelen de weergave van de gegevens in een voorgeschreven vorm mogelijk maken. »

Art. 2. In artikel 4 § 1, tweede lid van hetzelfde besluit worden de woorden « Een dubbel » vervangen door « Een afschrift ».

Art. 3. In artikel 19 § 2, tweede lid van hetzelfde besluit wordt het punt na het woord « waarden » vervangen door een komma en worden de woorden « desgevallend per elektronische zending. » toegevoegd.

Art. 4. Artikel 38 § 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Alle door de wet of dit reglement vereiste boeken of bescheiden worden, telkens wanneer ze aanleiding geven tot afsluiting, mededeling, controle, nazicht of archivering, opgemaakt in de voorgeschreven vorm, hetzij op papier, hetzij op een elektronische drager. Elke boeking wordt gestaafd door bewijsstukken. » Art. 38, § 7, derde lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Ze worden gedurende 30 jaar door de secretaris bewaard, door eender welke archiveringstechniek die zich leent tot op het elk ogenblik weergeven van de aldus gearchiveerde gegevens. »

Art. 5. In artikel 59, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « in meervoud » geschrapt.

Art. 6. De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 maart 2013.

Voor het Verenigd College :

De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen,

 

Mevr. B. GROUWELS                                                                                  Mevr. E. HUYTEBROECK

Documenttype
Besluit GGC
Nummer of ID
Datum
15/3/2013
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
1/4/2013
Instelling(en)
OCMW,
Thema('s)
Financiën,
Gemeente (indien van toepassing)
Bestand
Het bestand downloaden