U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Werken en investeringen

Werken en investeringen

Het Gewest moedigt de plaatselijke overheden aan om openbare werken en investeringen te realiseren door ze driejaarlijkse subsidies toe te kennen. Deze subsidies (beheerd en gecontroleerd door Brussel Plaatselijke Besturen – Directie van Investeringen) dragen bij tot verbetering van de levenskwaliteit van de Brusselaars.

Het Gewest subsidieert projecten die vooral mikken op renovatie van gebouwen, wegen, voetpaden en openbare parken. Het kan ook werken subsidiëren met betrekking tot verbetering van de veiligheid in de stad, of werken voor rationeel energiegebruik in woongelegenheid of administratieve gebouwen die aan gemeenten of OCMW's toebehoren.

De plaatselijke besturen dienen hiertoe een driejaarlijks investeringsprogramma (DIP) voor een periode van drie jaar in bij de Directie.

De Directie subsidieert de projecten die passen in het raam van dit driejaarlijkse programma, via:

•    een driejaarlijkse investeringsdotatie (DID) van 17,5 miljoen euro (70% van de enveloppe), verdeeld over de 19 gemeenten volgens hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten;
 
•    een driejaarlijkse ontwikkelingsdotatie (DOD) van 7,5 miljoen euro (30% van de enveloppe), verdeeld over de gemeenten voor projecten die bijdragen tot de uitvoering van prioritaire beleidslijnen van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) en die van gewestelijk belang zijn.

Voor de driejarige periode 2016-2018 van de driejaarlijkse ontwikkelingsdotatie (DOD) beslist de Regering de omslag te besteden aan werken die worden uitgevoerd in gebouwen die toebehoren aan gemeenten of OCMW's als deze bijdragen tot een rationeel energiegebruik.

Meer weten:

- DID 2016-2018 per gemeente (.xls)
- DID 2013-2015 per gemeente (.xls)

- Projectoproep 2017

- Lijst van de in 2015 afgeronde werkzaamheden (.pdf FR)
- Lijst van de in 2014 afgeronde werkzaamheden (.pdf FR)

- Informatie Powerpoint aan de gemeenten (.ppt)

- Formulieren en modaliteiten

 

Wettelijke grondslag :

Gecoordineerde tekst (wijzigingen van de Ordonnantie van 20.07.2016 inbegrepen)

- Ordonnantie van 16.07.1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen
 

Besluiten :

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 tot bepaling van de initiatieven van gewestelijk belang die in aanmerking kunnen komen voor de driejarige ontwikkelingsdotatie en van de investeringsprojecten die in aanmerking kunnen komen voor verhoogde subsidiëringspercentages, [in toepassing van artikelen 14, 28 en 29 van de ordonnantie] van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen

- Besluit van 16.07.1998 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van de dossiers voor de aanvragen om subsidie, van de aard van de bewijsstukken en van de procedures voor de toekenning en de uitbetaling, in uitvoering van artikel 21 van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen.

- Besluit van 22.04.1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oplegging van sociale clausules bij de toewijzing van overheidsopdrachten in het raam van de uitvoering van investeringen van openbaar nut +  Omzendbrief van 11.06.1999 "Oplegging van sociale clausules bij de toewijzing van overheidsopdrachten in het raam van de uitvoering van investeringen van openbaar nut "(ordonnantie van 16.07.1998)

- Besluit  van 10.07.2008 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van niet-subsidieerbare posten in de bedragen van de subsidieerbare investeringen in toepassing van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen

- Ministerieel besluit van 01.04.2011 tot vaststelling van de formulieren die bij de dossiers gevoegd moeten worden voor de aanvragen om principiële instemming voor de toekenning van subsidie, de aanvragen om toekenning van subsidie en de eindafrekening van de werken bedoeld in artikel 17, 4°, van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen

- Besluit van 08.05.2014 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 22, § 1, 11°, van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen

- Besluit van 11 december 2014 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de energienormen die van toepassing zijn op de projecten van werken die bijdragen tot een rationeel energiegebruik in de gebouwen die toebehoren aan de gemeenten en OCMW's en die gesubsideerd worden in het kader van artikel 17,4° van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen

 

Laatste wijziging: 08-08-2017 16:16