U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Gemeentelijke sportinfrastructuren / Projectoproep "buurtsportinfrastructuur 2018"

Projectoproep "buurtsportinfrastructuur 2018"

Sinds 2015 voert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een actief ondersteuningsbeleid ten voordele van de gemeenten voor de ontwikkeling van projecten voor de bouw of de renovatie van gemeentelijke buurtsportinfrastructuur. De regering wil buurtsportinfrastructuur ontwikkelen die gezellig is en op gepaste wijze door de gemeenten beheerd wordt. Het komt er dus op neer problemen te vermijden zoals de beschadiging van het materiaal, geluidshinder of een gebrek aan diversiteit bij het publiek (vooral het vrouwelijke publiek).

Buurtsportinfrastructuur is immers essentieel en complementair in het "Sport voor allen"-beleid in Brussel:

 • aangezien ze in de buurt van woningen gelegen zijn en vrij toegankelijk zijn, bieden ze alle inwoners van het Gewest meer mogelijkheden om vrij te sporten, zonder dat ze daarvoor lid moeten zijn van een sportclub of -vereniging. Daardoor bevorderen ze het "vrij sporten";
 • deze buurtsportinfrastructuur kan ook "het begeleid sporten helpen bevorderen doordat ze de mogelijkheid biedt een sport te ontdekken alvorens zich aan te sluiten bij een club of sportvereniging. De twee manieren om aan sport te doen, de "vrije" en de "begeleide", vullen elkaar dus aan;
 • Ze versterken ook de "sociale cohesie" door alle inwoners van een wijk de mogelijkheid bieden zich te ontspannen, zich te vermaken en andere mensen te ontmoeten. De buurtinfrastructuren vormen dus een raakpunt van twee beleidstakken: sport en sociale cohesie.

 

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Ze moeten betrekking hebben op infrastructuur waarvan de uitstraling in termen van organisatie, activiteiten, vestiging of gebruik zich beperkt tot een deel van een of van verschillende gemeenten en die voornamelijk bestemd is voor de bevolking die in de onmiddellijke omgeving van de infrastructuur verblijft. Het is dan ook de bedoeling dat ze vrij toegankelijk en op maximaal 200 m van woningen gelegen moet zijn.

 

Indiening van dossiers

Als een projectdrager verschillende dossiers wil indienen, moet hij een apart dossier voor elk project neerleggen.

In het kader van deze projectoproep moet het kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • Verplicht een beslissing van het college van burgemeester en schepenen ter bevestiging van alle projecten die de gemeente ingezonden heeft en de precisering van het subsidiebedrag dat voor elk project gevraagd wordt.
 • Het voor elk project naar behoren ingevulde formulier
 • Eventueel de volgende bijlagen
  • Het programma van de geplande inrichtingen;
  • Het animatieprogramma;
  • Een van afmetingen voorzien inplantingsplan;
  • Een beschrijving van de uit te voeren werken en/of de lijst van de aan te kopen voorzieningen;
  • De financiële raming van deze werken en/of voorzieningen (geraamde meetstaat);
  • Een kaart van de gemeente waarop de plaatsen waarop het project betrekking heeft zijn aangegeven;
  • Het onderhoudsprogramma voor de infrastructuur.

 

Subsidiëringspercentage

Het basissubsidiëringspercentage bedraagt 75%. Dit percentage zal op 100% gebracht worden als de gemeente gratis regelmatig (minstens eenmaal per week) en tweetalige animatie biedt aan de gebruikers van de buurtinfrastructuur, voor alle mogelijke doelgroepen, zonder discriminatie op basis van geslacht, leeftijd of om het even welk ander criterium. Deze activiteiten dienen gegeven te worden door gecertificeerde animatoren.