U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Pages de renvoi / Schorsing of Vernietiging

Schorsing of Vernietiging

Administratief toezicht op de akten van de gemeenten en van de meergemeentelijke politiezones

In toepassing van de artikelen 9 tot 12 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de artikelen 9 tot 12 van de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de meergemeentelijke politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan een algemene toezichtsmaatregel (schorsing of vernietiging) genomen worden ten opzichte van elke akte waarbij de gemeentelijke overheid / meergemeentelijke politiezone de wet schendt of het algemeen belang schaadt.

De beslissingen onderworpen aan het algemeen toezicht zijn onmiddellijk uitvoerbaar. 

Evenwel voorzien het artikel 12 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het artikel 12 van de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de meergemeentelijke politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een uitzondering op deze regel wat betreft de gunningsbeslissingen van de overheidsopdrachten. De akten bij dewelke het college van burgemeester en schepenen / het politiecollege de overheidsopdrachten gunt, zijn immers enkel uitvoerbaar vanaf de dag dat zij niet meer vatbaar zijn om geschorst of vernietigd te worden of, in voorkomend geval, vanaf de dag dat de Regering aan de gemeente betekent dat de akte onmiddellijk uitvoerbaar is. 

Deze specifieke regel is echter niet van toepassing :

  • op de akten die de opdrachten gunnen bedoeld door het artikel 42, § 1, alinea 1, 1°, b) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
  • op de akten die de opdrachten gunnen en die niet moeten doorgezonden worden aan de Regering in toepassing van het artikel 6 van de ordonnantie van 14 mei 1998; 

Dit bijzonder regime van toezicht is bedoeld om te vermijden dat de gemeenten / politiezones hun overheidsopdrachten sluiten op het ogenblik dat de gunningsbeslissingen nog kunnen vernietigd worden. 

 

Administratief toezicht op de akten van de OCMW’s

In toepassing van artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, worden alle beslissingen van de OCMW’s, met uitzondering van individuele toekenning of terugvordering, verzonden aan het college van burgemeester en schepenen en aan het Verenigd college die onderworpen zijn aan de uitoefening van het administratief toezicht.

In het kader van het algemeen toezicht op de doorgezonden akten,

  • kan het college van burgemeester en schepenen de uitvoering van elke beslissing van het OCMW schorsen die het gemeentelijk belang benadeelt en voornamelijk de financiële belangen van de gemeente. Het schorsingsbesluit wordt zowel aan het OCMW als aan het Verenigd college betekend. De raad van maatschappelijk welzijn kan de zodanig geschorste beslissing intrekken of handhaven. In geval van handhaving moet de raad van maatschappelijk welzijn zijn gemotiveerde handhavingsbeslissing doorzenden naar het college van burgemeester en schepenen en naar het Verenigd college binnen een bepaalde termijn. Bij gebrek hieraan wordt de beslissing automatisch vernietigd. Anderzijds kan het Verenigd college de gehandhaafde beslissing vernietigen;
  • kan het Verenigd college de beslissing schorsen waarbij een OCMW de wet schendt of het algemeen belang schaadt. Het schorsingbesluit wordt betekend aan het OCMW. De raad van maatschappelijk welzijn kan de zodanig geschorste beslissing intrekken of handhaven. In geval van handhaving moet de raad van maatschappelijk welzijn zijn gemotiveerde handhavingsbeslissing doorzenden naar het Verenigd college binnen een bepaalde termijn. Bij gebrek hieraan wordt de beslissing automatisch vernietigd. Anderzijds kan het Verenigd college de gehandhaafde beslissing vernietigen.

De beslissingen onderworpen aan het algemeen toezicht zijn onmiddellijk uitvoerbaar.

 

Administratief toezicht op de akten van de intercommunales

In toepassing van de artikelen 7 en 8 van de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan een algemene toezichtsmaatregel (schorsing of vernietiging) genomen worden ten opzichte van elke akte waarbij een intercommunale de wet schendt of het algemeen belang schaadt.

De beslissingen onderworpen aan het algemeen toezicht zijn onmiddellijk uitvoerbaar.