U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Pages de renvoi / Schorsing of Vernietiging

Schorsing of Vernietiging

Een algemeen schorsings- of vernietigingstoezicht kan uitgeoefend worden op alle beslissingen die betrekking hebben op de keuze van de gunningswijze en de vaststelling van de voorwaarden van de overheidsopdrachten enerzijds en aan hun gunning anderzijds. 
 

De beslissingen onderworpen aan het algemeen toezicht zijn onmiddellijk uitvoerbaar. 

 
Het artikel 12 van de ordonnantie van 14 mei 1998 voorziet in elk geval een uitzondering op deze regel wat betreft de gunningsbeslissingen van de overheidsopdrachten. 
 
De akten bij dewelke het college van burgemeester en schepenen de overheidsopdrachten gunt, zijn inderdaad enkel uitvoerbaar vanaf de dag dat zij niet meer vatbaar zijn om geschorst of vernietigd te worden of in het desbetreffende geval vanaf de dag dat de Regering aan de gemeente schriftelijk mededeelt dat de akte onmiddellijk uitvoerbaar is. 
 
Deze specifieke regel is echter niet van toepassing :
 
  • op de akten die de opdrachten gunnen bedoeld door het artikel 26, § 1er, 1°, c) van de wet van 15 juni 2006;
  • op de akten die de opdrachten gunnen en die niet moeten doorgezonden worden aan de Regering in toepassing van het artikel 6 van de ordonnantie van 14 mei 1998 ; 
 
Dit bijzonder regime van toezicht is bedoeld om te vermijden dat de gemeenten hun overheidsopdrachten sluiten op het ogenblik dat de gunningsbeslissingen nog kunnen vernietigd worden.