U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Pages de renvoi / Regime van delegatie (artikel 84 § 3)

Regime van delegatie (artikel 84 § 3)

Het artikel 84, § 3, van de organieke wet van 8 juli 1976, gelezen in combinatie met zijn artikel 27, stelt een overdracht van beslissende bevoegdheden in, verband houdende met de overheidsopdrachten van de OCMW naar het vast bureau in de volgende termen :
 
  1. volgens artikel 84, § 3 : « Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 27, kan de raad voor maatschappelijk welzijn alle of een deel van de hem door § 1 en 2 van dit artikel toegekende bevoegdheden overdragen aan het vast bureau . In geval van dringende noodzaak die voortvloeit uit onvoorziene omstandigheden, kan het vast bureau deze bevoegdheden op eigen initiatief uitoefenen. Zijn besluit wordt medegedeeld aan de raad voor maatschappelijk welzijn, die er de eerstvolgende vergadering akte van neemt » 
 
  1. volgens het artikel 27 : « De raad voor maatschappelijk welzijn richt in zijn midden een vast bureau op dat belast is met het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur en waaraan hij bovendien andere wel omschreven bevoegdheden kan overdragen. Overdracht van bevoegdheden aan het vast bureau of aan de bijzondere comités is niet toegelaten voor de beslissingen die de wet uitdrukkelijk aan de raad voorbehoudt, voor beslissingen die aan de machtiging of goedkeuring van een toezichthoudende overheid onderworpen zijn en ook voor de beslissingen omtrent :
  [    ]4° de aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan de waarde hoger is dan :
  •   (20.000,00 EUR)] in het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van gemeenten met minder dan 15 000 inwoners;
  •   (40.000,00 EUR in het centrum van gemeenten met 15 000 tot 49 999 inwoners;
  •   (100.000,00 EUR in het centrum van gemeenten met 50 000 inwoners of meer.