U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Pages de renvoi / Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden

Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden

Keuze van de plaatsingsprocedure
 • Overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

De keuze om gebruik te maken van een plaatsingsprocedure is in het algemeen onderworpen aan de genoegdoening van bepaalde voorwaarden die omschreven worden door de wet. Behoudens wettelijke uitzondering zal de keuze van de plaatsingsprocedure dus het voorwerp uitmaken van een gemotiveerde beslissing in rechte en in feite.

 • Algemene plaatsingsprocedures
 • Openbare procedure (art. 36 Wet)
 • Niet-openbare procedure (art. 37 Wet)
 • Mededingingsprocedure met onderhandeling (art. 38 Wet)
 • Concurrentiegerichte dialoog (art. 39 Wet)
 • Innovatiepartnerschap (art. 40 Wet)
 • Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (art. 41 Wet)
 • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (art. 42 Wet)
 • Bijzondere plaatsingsprocedures: sociale diensten en andere specifieke diensten met het oog op bijlage 3 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
 • Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  (art. 89, § 1, alinea 1, 1°,Wet)
 • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (art. 89, § 1, alinea 1, 2°, Wet)
 • Andere in de hoofdstukken 2 en 3 van de Titel II van de Wet bedoelde plaatsingsprocedures of aankooptechnieken (art. 89, § 1, alinea 1, 3°, Wet)
 • Procedure sui generis met voorafgaande bekendmaking (art. 89, § 1, alinea 1, 4°, Wet)
 • Opdrachten van beperkte waarde (art. 92 Wet)

 

 • Consessieovereenkomsten  (art. 38 Wet concessies)

De aanbesteder mag vrij de procedure die tot de keuze van de concessiehouder leidt, naar eigen goeddunken organiseren, mits de bepalingen van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten worden nageleefd.

De plaatsingsprocedure van een concessie moet zodanig worden opgesteld dat de in de artikelen 24, eerste lid (niet-discriminatie, gelijke behandeling van de ondernemers, transparantie en evenredigheid) en 25, paragraaf 1, (het contract niet uitsluiten van het toepassingsgebied van de wet en de mededinging niet op kunstmatige wijze beperken) genoemde beginselen van de voormelde wet worden geëerbiedigd. Met name verstrekt de aanbesteder tijdens de plaatsingsprocedure van een concessie geen informatie op een discriminerende wijze die sommige kandidaten of inschrijvers kan bevoordelen boven andere.

 

Vaststelling van de voorwaarden

Onder “vaststelling van de voorwaarden” dient te worden verstaan:

 • De raming van het bedrag van de overheidsopdracht / concessieovereenkomst (begrotingsbeslissing inzake uitgaven en inkomsten, bepaling van het niveau van bekendmaking en, in voorkomend geval, de motivering wat het beroep betreft aangaande de plaatsingsprocedure);
 • Als het een overheidsopdracht betreft:
 • de goedkeuring van de opdrachtdocumenten: alle documenten die op de opdracht / concessieovereenkomst toepasselijk zijn en die door de aanbesteder worden opgesteld of vermeld. In voorkomend geval omvatten ze:
  • de aankondiging van een opdracht, de vooraankondiging van de opdracht of de periodieke indicatieve aankondiging, wanneer deze gebruikt wordt als oproep tot mededinging;
  • het bestek of elk ander beschrijvend document omvattende met name de technische specificaties en de voorgestelde contractvoorwaarden, formaten voor de aanbieding van documenten door kandidaten en inschrijvers, informatie over algemeen toepasselijke verplichtingen en alle overige aanvullende documenten;
 • in voorkomend geval, de vaststelling van de lijst van de te raadplegen ondernemers (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en opdrachten van beperkte waarde);
 • in voorkomend geval, de vaststelling van het minimum- en maximumaantal bekwame kandidaten die uitgenodigd zullen worden om een offerte in te dienen / om deel te nemen aan de dialoog (niet-openbare procedure, mededingingsprocedure met onderhandeling, concurrentiegerichte dialoog, innovatiepartnerschap);
 • als het een concessieovereenkomst betreft:
 • de goedkeuring van de concessiedocumenten:  het betreft alle documenten die door de aanbesteder worden opgesteld of vermeld ter omschrijving of ter bepaling van onderdelen van de concessie of de plaatsingsprocedure, met inbegrip van:
  • de concessieaankondiging;
  • de technische en functionele specificaties, de voorgestelde concessievoorwaarden, de formats voor de indiening van documenten door kandidaten en inschrijvers, informatie over algemeen toepasselijke verplichtingen en alle overige aanvullende documenten.