Thema
U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Pages de renvoi / Het instellen van de procedure, de gunning en de uitvoering, bepaald door de artikels 234bis en 236
U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Pages de renvoi / Het instellen van de procedure, de gunning en de uitvoering, bepaald door de artikels 234bis en 236

Het instellen van de procedure, de gunning en de uitvoering, bepaald door de artikels 234bis en 236

De bevoegdheid betreffende het instellen van de procedure, de gunning en de uitvoering van de opdracht
 
Het artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat « Het college van burgemeester en schepenen stelt de procedure in en gunt de opdracht ». 
 
Uitvoerend orgaan met een strikte collegiale bevoegdheid, treedt het college van burgemeester en schepenen op als uitvoerend orgaan belast met : 
 
 
 1. het instellen van de procedure tot plaatsing van de opdracht, namelijk :
 • de bekendmaking op nationaal en/of Europees niveau, volgens het geval, te verzekeren ;
 • ontvangst van de kandidaturen (bij beperkte procedure en onderhandelingsprocedure met bekendmaking) of de offertes (bij open procedure) ;
 • de kandidaten of inschrijvers selecteren ;
 • de niet-geselecteerde kandidaten inlichten ;
 • de geselecteerde kandidaten uitnodigen om een offerte in te dienen (bij beperkte procedure en onderhandelingsprocedure met bekendmaking)
 • de inschrijvers uitnodigen deel te nemen aan de onderhandelingen
 • de offertes analyseren (regelmatigheid en conformiteit, verbetering van de vergissingen, vergelijking van de offertes rekening houdende met de gunningscriteria).
 
Anderzijds, gelet op art. 234bis van de Nieuwe Gemeentewet, “De voorwaarden van de overheidsopdrachten, vastgesteld door de gemeenteraad en het voorwerp uitmakend van een onderhandelingsprocedure, zoals bedoeld in de wet van 15 juin 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, mogen door het college van burgemeester en schepenen gewijzigd worden ingevolge onderhandelingen die gevoerd worden met ondernemers, leveranciers of dienstenverleners. Op zijn eerstvolgende vergadering, wordt de gemeenteraad in kennis gesteld van de beslissing van het college”.
 
 
 1. de opdracht gunnen, namelijk :
 • door een gemotiveerde beslissing de aanbestedinghouder van de overheidsopdracht aanduiden ;
 • de gunning aan de aanbestedinghouder betekenen ;
 • in voorkomend geval de andere inschrijvers op de hoogte brengen dat hun offerte niet weerhouden werd.

 

 1. de opdracht uitvoeren, namelijk :​
 • de prestaties in hun geheel volgen en controleren ;
 • alle door de reglementering voorziene opleveringen verzekeren (technische oplevering, voorlopige en definitieve oplevering) ;
 • toepassen van de regels betreffende de borgtocht (borgstelling en vrijgave) ;
 • toepassen van voorziene sancties. (boetes, straffen en maatregelen van ambtswege) ;
 • de vorderingsstaten, afrekeningen en facturaties controleren.
 
Anderzijds, en nog steeds volgens het artikel 236, is het college van burgemeester en schepenen bevoegd in de loop van de uitvoering wijzigingen aan te brengen die het nodig acht aan de oorspronkelijk vastgestelde voorwaarden gesteld door de technische clausules van het bestek “[    ] Het kan aan de overeenkomst iedere wijziging aanbrengen die het bij de uitvoering nodig acht, in zover hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10 % voortvloeien. Indien de wijziging een bijkomende uitgaven van meer dan 10 % veroorzaakt, deelt het college zijn beslissing ter kennisgeving mee aan de gemeenteraad op diens eerstvolgende vergadering.