Thema
U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Pages de renvoi / Lijst van zestien activiteiten voor dewelke de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf kan oprichten
U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Pages de renvoi / Lijst van zestien activiteiten voor dewelke de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf kan oprichten

Lijst van zestien activiteiten voor dewelke de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf kan oprichten

 1. de levering en de voorziening van water, gas, elektriciteit of stoom; 
 2. de verkoop van bomen en hout van een bosbedrijf;
 3. de exploitatie van havens; bevaarbare waterlopen en luchthavens;
 4. de exploitatie van parkeergelegenheden, opslagplaatsen of kampeerterreinen;
 5. de exploitatie van een radio- of teledistributienet; 
 6. de exploitatie van een slachthuis;
 7. de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten. Het verslag aan de koning betreffende het koninklijk besluit van 9 maart 1999 heeft de bedoeling de aard van de aldus bedoelde activiteiten te preciseren daar op het eerste zicht deze van geen commerciële of industriële aard zijn. Als voorbeeld worden de goederen die geproduceerd zijn door een technische school of beroepsschool aangehaald of de diensten geleverd door een wetenschappelijke instelling.
 8. het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische handelingen betreffende deze onroerende goederen. Deze operaties richten zich op de activiteiten van een grondregie en betreffen gebouwen die ofwel deel uitmaken van het patrimonium van de gemeente, maar niet onder het stelsel van het domaniaal-zijn vallen, ofwel er geen deel van uitmaken, maar waarvan de gemeentelijke overheden het vruchtgebruik verwerven met het oog op het voeren van een beleid inzake sociale aangelegenheden, huisvesting of in andere aangelegenheden van gemeentelijk belang;
 9. de exploitatie van inrichtingen voor verkoop bij opbod, zoals mijnen; 
 10. de levering van goederen en het presteren van diensten in het kader van rouwstoeten en begrafenissen; 
 11. de exploitatie van openbare markten; 
 12. de organisatie van openbare gebeurtenissen; 
 13. de exploitatie van vervoer te water, te land en in de lucht; 
 14. de leveringen van goederen en de dienstverleningen betreffende de informatica en het drukken;
 15. het beheer van het onroerend vermogen van de gemeente. Dit begrip omvat, volgens het verslag aan de koning betreffende het koninklijk besluit van 9 maart 1999, alle rechtshandelingen en materiële handelingen die door de eigenaar van een onroerend goed gesteld kunnen worden, ongeacht het juridisch stelsel dat van toepassing is op dit goed. (renovatiewerken, handelingen van vervreemding, toekenning van erfdienstbaarheid of verhuur);
 16. het onthaal, de integratie, de heropneming, de tewerkstelling en de hertewerkstelling van personen zonder werk of van werkzoekenden. Deze activiteit werd toegevoegd door de bepalingen van het artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 maart 1999 naar analogie met gelijkaardige sociale doelen van ondernemingen uit de privé sector.