U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Pages de renvoi / Artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet

Artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet

Het politiecollege is de overheidsinstantie belast met :
 
 1. het instellen van de procedure tot plaatsing van de opdracht, namelijk :
 • de bekendmaking op nationaal en/of Europees niveau, volgens het geval, te verzekeren ;
 • ontvangst van de kandidaturen (bij beperkte procedure en onderhandelingsprocedure met bekendmaking) of de offertes (bij open procedure) ;
 • de kandidaten of inschrijvers selecteren ;
 • de niet-geselecteerde kandidaten inlichten ;
 • de geselecteerde kandidaten uitnodigen om een offerte in te dienen (bij beperkte procedure en onderhandelingsprocedure met bekendmaking) ;
 • de inschrijvers uitnodigen deel te nemen aan de onderhandelingen ;
 • de offertes analyseren (regelmatigheid en conformiteit, verbetering van de vergissingen, vergelijking van de offertes rekening houdende met de gunningscriteria).
 
 1. de opdracht gunnen, namelijk :
 • door een gemotiveerde beslissing de aanbestedinghouder van de overheidsopdracht aanduiden ;
 • de gunning aan de aanbestedinghouder betekenen ;
 • in voorkomend geval de andere inschrijvers op de hoogte brengen dat hun offerte niet weerhouden werd.
 
 1. de opdracht uitvoeren, namelijk :
 • de prestaties in hun geheel volgen en controleren ;
 • alle door de reglementering voorziene opleveringen verzekeren (technische oplevering, voorlopige en definitieve oplevering) ;
 • toepassen van de regels betreffende de borgtocht (borgstelling en vrijgave) ;
 • toepassen van voorziene sancties. (boetes, straffen en maatregelen van ambtswege) ;
 • de vorderingsstaten, afrekeningen en facturaties controleren.
 
Het politiecollege is eveneens bevoegd in de loop van de uitvoering wijzigingen aan te brengen die het nodig acht aan de oorspronkelijk vastgestelde voorwaarden gesteld door de technische clausules van het bestek voor zover dit niet leidt tot een meeruitgave van meer dan 10%. Indien de wijziging een meeruitgave van meer dan 10% met zich meebrengt, deelt het politiecollege zijn beslissing ter informatie mee aan de politieraad tijdens zijn eerstvolgende vergadering