U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Ondersteuning en vorming

Advies, ondersteuning en vorming

In het domein van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, ziet Brussel Plaatselijke Besturen zich, naast de uitoefening van het administratief toezicht, belast met meerdere opdrachten op basis van het regeerakkoord 2014-2019, waaronder het bevorderen en ondersteunen van de verbetering van  het bestuur ten midden van de lokale besturen.

In dit kader laat de Directie lokale Overheidsopdrachten toe om haar “cliënten”, te weten de Brusselse lokale besturen, te profiteren van haar expertise. Af en toe wordt zij ook geconsulteerd door andere gewestelijke administraties.

Haar activiteiten in deze materie zijn gevarieerd en bestaan voornamelijk uit enerzijds advies en ondersteuning en anderzijds uit vorming.

.

Het advies en de ondersteuning

Het advies en de ondersteuning neemt verscheidene vormen aan, van het eenvoudig telefonisch antwoord op een algemene vraag tot het volledig juridisch en technisch begeleiden van het opstellen van de opdrachtdocumenten / concessiedocumenten, tot de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht en het opvolgen van de plaatsing en uitvoering van de opdrachten en van de concessieovereenkomsten.

Deze ondersteuning wordt in elk geval enkel verstrekt op uitdrukkelijke vraag van de geïnteresseerden, in hoofdzaak rekening houdende met hun autonomie van hun beheer.

 

De vorming

De beroepsvorming, een bijkomende activiteit naast deze van de ondersteuning en de raadgeving, wordt voornamelijk verzekerd in het kader van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB), enerzijds door algemene initiatievormingen van korte duur ten behoeve van bepaalde nieuwe in functie tredende gemeentelijke ambtenaren en anderzijds door gespecialiseerde vormingen die het voorziene programma over verschillende jaren spreiden.

Bepaalde vormingen kunnen georganiseerd en verdeeld worden op een punctuele manier buiten het voormeld kader. De Directie lokale Overheidsopdrachten van Brussel Plaatselijke Besturen heeft bijvoorbeeld, in samenwerking met bepaalde gemeentelijke ambtenaren, gratis en met meerdere herhalingen ten voordele van de ambtenaren van de betrokken Brusselse gemeenten, OCMW’s en meergemeentelijke politiezones in de overheidsopdrachten, een herscholingsopleiding van 5 dagen georganiseerd en verdeeld inzake overheidsopdrachten ten gevolge van de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2016 en haar uitvoeringsbesluiten.

De ambtenaren van Brussel Plaatselijke Besturen nemen bovendien deel aan colloquia en seminaries en/of werken regelmatig samen aan verschillende uitgaven door de redactie van artikels betreffende de doctrine ( onder andere in het tijdschrift “Administration publique” of in het Jaarboek Overheidsopdrachten).

Tenslotte heeft het klimaat van samenwerking en het delen van geschikte werkmethoden tussen de Brusselse plaatselijke besturen tot stand gekomen gedurende de organisatie van vormingen van lange duur, eind 2009 op initiatief van de gemeenten Elsene en Evere, geleid tot de oprichting van een intergemeentelijke werkgroep ( WIG OO) waarbij zowel alle Brusselse gemeenten als bepaalde OCMW’s en meergemeentelijke politiezones zich hebben aangesloten. Andere Brusselse organismen die geïnteresseerd zijn door deze thematiek, zoals bijvoorbeeld Brussel Plaatselijke Besturen en de Vereniging van Steden en Gemeenten, zijn nauw verbonden aan de werken.

Een gelijkaardige werkgroep op gewestelijk niveau is zich momenteel aan het oprichten, waaraan meerdere ambtenaren van de Directie lokale Overheidsopdrachten zullen deelnemen.