U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Nieuws

Nieuws

10 augustus 2020
Bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten: bijsturing en toelichtingen 
8 juni 2020
Toezicht op OCMW: aanpassing van de drempel voor de verplichte toezending van akten op het gebied van overheidsopdrachten
15 mei 2020
Artikel 234, § 3, eerste lid, van de NGW : aanpassing van het bedrag
Overheidsopdrachten: Nieuws van 22 april 2020
Beheer van de COVID-19-crisis : gevolgen voor de overheidsopdrachten. Aanbevelingen van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de Brusselse aanbestedende overheden
Overheidsopdrachten: Nieuws van 8 april 2020
​Beheer van de COVID-19-crisis : Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid‐19-crisis veroorzaakte noodsituatie (2020/C 108 I/01)
6 april 2020
Artikel 27, § 1ter, 5°, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn : vaststelling van de drempel
17 januari 2020
Bestuur : driejaarlijks monitoringsrapport bestemd voor de Europese Commissie – uitstel van de overbrengingsdatum
29 november 2019
Aanpassing van de Europese bekendmakingsdrempels op 1 januari 2020
25 november 2019
Einde van de overgangsmaatregelen voorzien in artikel 129 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
30 september 2019
Mededeling van de Europese Commissie van 24 juli 2019 over richtsnoeren voor de deelname van inschrijvers uit derde landen aan Europese aanbestedingen
29 juli 2019 (2/2)
Europese enquête over het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).
29 juli 2019 (1/2)
Europese raadpleging over de verbetering van communicatie met lokale en regionale overheden
17 oktober 2018
Einde van de overgangsmaatregelen voorzien in artikel 128 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren:
26 juni 2018
Artikel 234, § 3, eerste lid, van de NGW : aanpassing van het bedrag
11 april 2018
Volgende belangrijke deadlines voor 2018
9 februari 2018 (2/2)
Aanpassing van de Europese bekendmakingsdrempels op 1 januari 2018: impact op de mogelijkheden om beroep te doen op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in de klassieke sectoren
9 februari 2018 (1/2)
Statistieken: toepassing van artikel 165, § 2, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
22 december 2017
Aanpassing van de Europese bekendmakingsdrempels op 1 januari 2018
15 mei 2017
Tijdelijke ontoegankelijkheid van e-Procurement bij de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
10 mei 2017
Inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten: waar blijven de koninklijk besluiten ?
22 november 2016
INTERFIN - Oprichting van een opdrachtencentrale ten behoeve van de gemeenten, inzake werken, leveringen en diensten die bijdragen tot het performante en rationele energiegebruik (PRGEG)
21 april 2016
Een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Voor wie? Waarom? - Update
4 april 2016
Omzendbrief betreffende de kwalitatieve selectie en het bepalen van het vereiste niveau.
29 februari 2016
Gender en overheidsopdrachten, oproep tot het indienen van blijken van belangstelling
18 januari 2016
Aanpassing van de Europese bekendmakingsdrempels op 1 januari 2016
16 september 2015
Het persoonlijk karakter van de erkenning van aannemers van werken
18 augustus 2014
Ordonnantie van 3 april 2014 houdende oprichting van een Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten binnen de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
11 augustus 2014 (2/2)
Een Ordonnantie betreffende de invoeging van sociale clausules in de overheidsopdrachten van de Brussels aanbestedende overheden.
11 augustus 2014 (1/2)
Een Ordonnantie betreffende de opname van milieu- en ethische clausules in de overheidsopdrachten.
22 juli 2014
Omzendbrief ter voorkoming of om te reageren op het faillissement van de aanbestedingshouder van een overheidsopdracht.
2 juni 2014
De wet van 15 mei 2014 tot wijziging van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
22 mei 2014
Het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken
4 april 2014
Oprichting van een opdrachtencentrale ten behoeve van de plaatselijke besturen inzake energielevering
17 maart 2014
Arrest van de Raad van State van 11/02/2014 - Wijziging van het koninklijk besluit van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
10 maart 2014 (1/2)
Een eerste koninklijk besluit betreffende de wijziging van de reglementering – Het koninklijk besluit van 7 februari 2014.
10 maart 2014 (2/2)
Nieuwe richtlijnen goedgekeurd door het Europees Parlement op 15 januari 2014 – De publiek-private samenwerking eindelijk erkend