U bent hier: Home / Thema / Gelijke kansen en diversiteit / Steun aan diversiteit in de lokale ambtenarij

Steun aan diversiteit in de lokale ambtenarij

Brussel Plaatselijke Besturen beheert eveneens de uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ertoe strekkende een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen in het Brussels
ambtenarenapparaat (meer bepaald artikel 3 betreffende de subsidiëring van specifieke contractuele betrekkingen).

Er wordt een financiering toegekend aan Brusselse plaatselijke besturen (gemeenten, intercommunales en gemeentelijke vzw’s) die in de loop van een kalenderjaar minstens 10% werkzoekenden contractueel in dienst hebben genomen die afkomstig zijn uit wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar het werkloosheidscijfer van de bevolking gelijk is aan of hoger ligt dan het gewestelijke gemiddelde.

Deze ingreep is vanuit budgettair oogpunt beperkt tot een maximum bedrag van 3000 euro voor een indienstneming van onbepaalde duur en 1000 euro voor een indienstneming van bepaalde duur (in het geval van indienstnemingen voor deeltijdse contracten, staat de subsidie in verhouding tot de werktijd).

Om deze wijken te kunnen aanduiden en het bedrag van de subsidie te kunnen vastleggen, werkt Brussel Plaatselijke Besturen op het gebied van de statistische gegevens over de werkloosheid samen met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), en met Actiris op het gebied van de informatie over werkzoekenden.

Wettelijk basis

- Ordonnantie van 4 september 2008 ertoe strekkende een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen in het Brussels ambtenarenapparaat

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012  tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ertoe strekkende een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen in het Brussels ambtenarenapparaat

Besluit tot toekenning

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2017 tot toekenning van een globale subsidie van 1.000.000 € aan de Brusselse lokale besturen, in het kader van het diversiteitsbeleid in het Brusselse ambtenarenapparaat voor het jaar 2017 (B.S. 07/07/2017)