U bent hier: Home / Thema / Financiën / Begrotingen & jaarrekeningen / Termijnen betreffende de jaarrekening

Termijnen betreffende de jaarrekening

 

Terug

De rekening van het OCMW is zowel onderworpen aan het bijzonder toezicht van de gemeenteraad (goedkeuringstoezicht) als aan het algemeen toezicht van het Verenigd College. Het Verenigd College heeft hiervoor zestig dagen (art. 111, par.4 van de organieke wet), te rekenen vanaf de overzending zoals voorgeschreven in artikel 89 par.2 van de organieke wet. Indien echter de gemeenteraad beslist tot niet-goedkeuring van de rekening, wordt de rekening voorgelegd aan het Verenigd College om de rekening definitief vast te stellen en is deze dus onderworpen aan een bijzonder toezicht van het Verenigd College.

 

Artikel 89 van de organieke wet van 8 juli 1976

Paragraaf.2.-  De jaarrekeningen vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn worden voor 15 mei volgend op het afsluiten van het dienstjaar overgezonden aan de gemeenteraad met het oog op het definitieve vaststellen. Tegelijkertijd worden deze documenten aan het Verenigd College  overgezonden. De rekeningen worden aangevuld met het in paragraaf 1 van dit artikel bedoelde jaarverslag. Binnen veertig dagen na de ontvangst, spreekt de gemeenteraad zich uit over het definitief vaststellen van de jaarrekeningen. Zijn beslissing wordt uiterlijk de laatste dag van bovenvermelde termijn doorgestuurd. Indien binnen deze termijn geen beslissing aan het centrum wordt overgezonden, wordt de gemeenteraad geacht de jaarrekeningen te hebben goedgekeurd.

Als de gemeenteraad de jaarrekening niet goedkeurt, wordt zijn met redenen omklede beslissing door het centrum binnen veertig dagen na de ontvangst van de beslissing van niet-goedkeuring overgezonden aan het Verenigd College, dat de rekeningen vaststelt. Het Verenigd College beschikt over een termijn van veertig dagen, te rekenen vanaf de dag na de ontvangst van de stukken om de rekening definitief vast te stellen. Als er geen beslissing ter kennis wordt gebracht binnen de voormelde termijn, dan wordt de rekening geacht te zijn goedgekeurd.  De Raad voor maatschappelijk welzijn verleent tijdens de eerstvolgende vergadering na de kennisgeving van de goedkeuring kwijting aan de ontvanger. De kwijting is slechts rechtsgeldig voor zover de ware toestand niet vrijwillig werd verborgen door weglatingen of onjuiste opgaven in de jaarrekening.

Het niet verlenen van kwijting aan de ontvanger kan alleen bij een met redenen omkleed besluit. De ontvanger, de gemeenteraad en het Verenigd College worden zonder verwijl van deze beslissing in kennis gesteld. Is er bij een definitieve beslissing over de kwijting een tekort vastgesteld, dan verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn de ontvanger, per aangetekende brief, een gelijk bedrag in de kas van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te storten; in dat geval is artikel 93, par.4, van toepassing, onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde procedure.