U bent hier: Home / Thema / Financiën / Begrotingen & jaarrekeningen / Termijnen betreffende de begroting

Termijnen betreffende de begroting

 

Terug

De begroting van het OCMW is zowel onderworpen aan het bijzonder toezicht van de gemeenteraad (goedkeuringstoezicht) als aan het algemeen toezicht van het Verenigd College. Het Verenigd College heeft hiervoor zestig dagen (art. 111, par.4 van de organieke wet), te rekenen vanaf de overzending zoals voorgeschreven in artikel 88 van de organieke wet. Indien echter de gemeenteraad beslist tot herziening of niet-goedkeuring van de begroting, wordt de begroting ter goedkeuring voorgelegd aan het Verenigd College en is de begroting dus onderworpen aan een bijzonder toezicht van het Verenigd College.

Artikel 88 van de organieke wet van 8 juli 1976

Artikel 88. - Par. 1. - De raad voor maatschappelijk welzijn stelt ieder jaar, voor het volgende dienstjaar, de begroting van ontvangsten en uitgaven vast van het centrum en van elk ziekenhuis dat onder zijn beheer staat. Aan deze begrotingen wordt een algemene beleidsnota gehecht evenals het verslag bedoeld in artikel 26bis, par. 5.

Deze begrotingen worden vóór 15 september van het jaar dat aan het dienstjaar voorafgaat, onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en tezelfdertijd toegezonden aan het Verenigd College.

Op de vergaderingen van de gemeenteraad waar deze goedkeuring op de agenda staat, worden deze toegelicht door de voorzitter van het centrum. Indien de voorzitter geen deel uitmaakt van de gemeenteraad wordt hij hiervan ten minste vijf vrije dagen vóór de dag van de vergadering verwittigd door het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing moet aan het centrum worden doorgestuurd binnen een termijn van veertig dagen te rekenen vanaf de dag waarop de begrotingen aan de gemeente werden overgezonden, bij gebrek hieraan wordt de gemeenteraad geacht zijn goedkeuring te hebben verleend. Het centrum stuurt het volledige dossier door aan het Verenigd College binnen vijftien dagen na de ontvangst van de beslissing van de gemeenteraad tot goedkeuring van de begroting of na het verstrijken van de termijn van veertig dagen waardoor de goedkeuring stilzwijgend verleend wordt.

Elke beslissing tot herziening of tot niet-goedkeuring moet met redenen worden omkleed. Bij niet-goedkeuring of in geval van herziening van de begroting, wordt deze door het centrum binnen veertig dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de beslissing van de gemeenteraad, ter goedkeuring overgelegd aan het Verenigd College.

Het Verenigd College dient haar beslissing aan het centrum en aan de gemeenteraad te bezorgen binnen een termijn van veertig dagen, die niet verlengbaar is, te rekenen vanaf de dag waarop de hervormde of niet goedgekeurde begroting aan dit College werd toegestuurd. Bij gebrek hieraan wordt de begroting geacht te zijn goedgekeurd zoals zij door de Raad voor maatschappelijk welzijn is aangenomen.

De gemeenteraad kan op de begroting van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten en van de ziekenhuizen die van dit centrum afhangen, ontvangstenramingen en uitgavenposten brengen, deze verminderen, vermeerderen of schrappen en materiële vergissingen recht zetten.

Het Verenigd College heeft dezelfde bevoegdheid betreffende de begroting van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en betreffende de begroting van de ziekenhuizen die afhangen van deze centra, van een intercommunale vereniging of een vereniging bedoeld in hoofdstuk XII van deze wet.