Erkenning

De erkenning van een lokale geloofsgemeenschap door het Gewest

Het Gewest is bevoegd voor het bepalen van criteria voor de erkenning van een lokale geloofsgemeenschap (parochies en hun tegenhangers van andere erediensten) en voor hun erkenning bij besluit.

De gewestelijke bevoegdheidssfeer inzake erkenning is echter strikt beperkt:
•    tot de erediensten die door de federale overheid zijn erkend (momenteel 6)
•    tot de lokale geloofsgemeenschappen op gewestelijk grondgebied

Het representatief orgaan van de geloofsgemeenschap dient de erkenningsaanvraag in en preciseert daarbij het ledenaantal van de gemeenschap.

Het Gewest wint daarop het advies van andere overheden in:

•    De gemeente waarin de geloofsgemeenschap is gevestigd, brengt een advies uit met betrekking tot veiligheid, stedenbouw en financiën. Wanneer het geografische werkingsgebied van de gemeenschap ook een eventuele financiële tussenkomst van andere gemeenten impliceert, zal ook hun advies worden ingewonnen;
•    De FOD Justitie: zal de wedde van de bedienaar van de erkende eredienst betalen, en moet dus eveneens een advies uitbrengen.

Eens de lokale gemeenschap is erkend, kan het Gewest de rechtspersoonlijkheid verlenen aan de instelling voor het beheer van het tijdelijke van de eredienst. Deze wordt een publiekrechtelijke instelling en is gelijkgesteld met een ondergeschikt bestuur.
 

Wettelijke basis:
Ordonnantie betreffende de inrichting en de werking van de islamitische eredienst