U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Opdrachten van de directie Lokale Overheidsopdrachten / Toezicht op de wettigheid op de aktes / Toezicht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten / Toezicht op de aktes van de OCMW en de zogenaamde Hoofdstuk XII-verenigingen die ze hebben opgericht

Toezicht op de aktes van de OCMW en de zogenaamde Hoofdstuk XII-verenigingen die ze hebben opgericht

Het algemeen administratief toezicht op de beslissingen over de overheidsopdrachten van de OCMW’s en de meeste zogenoemde Hoofdstuk XII-verenigingen is een algemeen toezicht, geregeld door:

  • de bepalingen van hoofdstuk IX van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
  • het besluit van het Verenigd College van 13 juli 1989 houdende het reglement van zijn werking en tot regeling van de ondertekening der akten van het Verenigd College,
  • het besluit van 25 september 2014 van de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor het beleid inzake bijstand aan personen houdende delegatie van handtekening aan bepaalde ambtenaren van Brussel plaatselijke besturen.

Sinds 1 juni 2019 wordt deze bevoegdheid uitsluitend door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uitgeoefend, die ze heeft gedelegeerd aan twee van zijn leden belast met Sociale Actie en Gezondheidszorg , samen bevoegd voor het beleid inzake gezondheidszorg en dat inzake bijstand aan personen. Artikel 126, § 2 van de voornoemde wet bepaalt evenwel dat, als een zogenoemde Hoofdstuk XII-vereniging bestaat uit openbare centra voor maatschappelijk welzijn of andere overheden uit verschillende provincies, het toezicht uitgeoefend wordt door de overheid van de provincie waar de gemeente ligt waarin de zetel van deze vereniging gevestigd is.

Met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht moeten bepaalde aktes en de documenten waarop ze gebaseerd zijn ambtshalve bezorgd worden. Andere moeten op een lijst met aktes vermeld worden (met een korte uiteenzetting van deze aktes) en moeten enkel in extenso bezorgd worden als de toezichthoudende overheid daarom vraagt.

Voor de ambtshalve te bezorgen aktes beschikken de voornoemde leden over een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de ontvangst van de akte om eventueel een toezichtmaatregel te nemen als deze akte de wet overtreedt of het algemene belang schaadt, en dit te melden aan het OCMW of de vereniging in kwestie. De wetgeving voorziet in twee types maatregelen:

  • schorsing van de uitvoering van de akte;
  • vernietiging van de akte.

Bij een schorsing kan het OCMW of de vereniging in kwestie de akte waarvan de uitvoering is geschorst ofwel intrekken, ofwel behouden en dit rechtvaardigen. In dat laatste geval moet het OCMW of de vereniging aan de toezichthoudende overheid de akte bezorgen die de geschorste akte rechtvaardigt binnen een termijn van veertig dagen vanaf de ontvangst van het schorsingsbesluit, zo niet wordt de geschorste akte nietig. De voornoemde leden beschikken over een nieuwe termijn van dertig dagen vanaf deze bezorging om zo nodig een definitieve toezichtsmaatregel te nemen (vernietiging). Na deze termijn wordt de schorsing van de uitvoeringsakte opgeheven als er geen toezichtsmaatregel is genomen.

Beide voornoemde termijnen van dertig dagen kunnen elk één keer verlengd worden voor vijftien dagen door de voornoemde leden van het Verenigd College, vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn.

Wat de aktes op de lijst betreft, moet de vraag om een akte in extenso te bezorgen betekend worden aan de overheid van het OCMW of de vereniging in kwestie binnen een termijn van twintig dagen vanaf de dag na de ontvangst van de lijst. Overigens beschikken de leden van het Verenigd College nog slechts over een termijn van twintig dagen vanaf de dag na de ontvangst van de gevraagde akte om een van de twee voornoemde maatregelen te nemen (schorsing van de uitvoering of vernietiging) en dit te melden aan de overheid van het OCMW of de vereniging in kwestie.

Behalve bij uitzondering mogen overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten alsook concessieovereenkomsten voor werken en diensten pas gesloten worden met de inschrijver van wie de offerte is gekozen vanaf de dag waarop de aktes waarmee het OCMW of de zogenoemde Hoofdstuk XII-vereniging deze overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten toewijst niet langer geschorst of vernietigd kunnen worden, of in voorkomend geval, vanaf de dag waarop de voornoemde twee leden van het Verenigd College aan het OCMW of de vereniging in kwestie laten weten dat de akte meteen mag worden uitgevoerd.