U bent hier: Home / Gewestelijk bestuur / Brussel Plaatselijke Besturen / De opdrachten

De opdrachten

Brussel Plaatselijke Besturen is de schakel tussen het Gewest en de verschillende plaatselijke besturen die op zijn grondgebied gevestigd zijn.

In het federale België zijn de gewesten bevoegd geworden voor de organisatie, de controle, de financiering en de adviesverlening aan de plaatselijke besturen. Naast het Gewest zijn er ook andere instellingen die deze taken waarnemen: in Brussel worden de openbare centra voor maatschappelijk welzijn begeleid en gecontroleerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Al deze taken - inclusief de begeleiding en controle van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn - worden door Brussel Plaatselijke Besturen uitgevoerd.

1. De plaatselijke besturen en de interne aangelegenheden juridisch organiseren

De bijzondere wet van 13 juli 2001 heeft de organieke bevoegdheid over de plaatselijke besturen aan de gewesten overgedragen. De samenstelling, de organisatie en de werking van de gemeentelijke instellingen zijn sinds 2002 gewestelijke bevoegdheden. Voornoemde wet heeft ook de regelgeving inzake de gemeenteraadsverkiezingen, de instellingen van erkende erediensten en de begraafplaatsen en lijkbezorging aan de gewesten overgedragen.

2. Nagaan of de beslissingen van de plaatselijke besturen wettelijk zijn en beantwoorden aan het algemeen belang

Het administratieve toezicht op de gemeenten wordt hoofdzakelijk geregeld door de ordonnantie van 14 mei 1998 en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998. Dit toezicht bestaat erin te controleren of de akten van de gemeenten de hogere rechtsnormen naleven en niet indruisen tegen het algemeen belang. Krachtens twee ordonnanties van 19 juli 2001 zijn de politiezones en de intercommunales ook aan toezicht onderworpen. De OCMW's zijn dan weer aan een dubbel toezicht onderworpen, met name dat van de gemeenten en dat van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. De gewestelijke administratie voert het toezicht uit voor rekening van de GGC.

3. De plaatselijke besturen financieren.

Het bestuur draagt bij aan de financiering van de plaatselijke besturen - hoofdzakelijk die van de gemeenten - via de toekenning van dotaties (algemene dotatie, aanvullende dotaties, ...). Via het Herfinancieringsfonds worden er thesaurieleningen toegekend.

4. De plaatselijke besturen, de Regering of andere gesprekspartners adviseren via de verwerking en de verspreiding van gegevens

De opvatting van de rol die Brussel Plaatselijke Besturen vervult, is sterk geëvolueerd.
De plaatselijke instellingen begeleiden, ontmoeten en sturen maken integraal deel uit van het werk. Ook het adviseren van de Regering over overheidsopdrachten, plaatselijke financiën of bestuur door middel van analyses en adviezen behoren steeds vaker tot het takenpakket.

5. De uitvoering in de gemeenten van bepaalde gewestelijke beleidslijnen stimuleren.

Brussel Plaatselijke Besturen moet het gewestelijke beleid inzake preventie, buurtbeleid, plaatselijke investeringen, vorming van het lokale personeel, gelijke kansen en diversiteit bij de gemeenten stimuleren.

6. Uitvoeringsmaatregelen voor interne aangelegenheden nemen

De uitreiking van burgerlijke eretekens en eervolle onderscheidingen aan het gemeentepersoneel, de administratieve ondersteuning aan het rechtscollege en de erkenning van plaatselijke religieuze gemeenschappen zijn enkele voorbeelden van opdrachten in verband met interne aangelegenheden waarvoor Brussel Plaatselijke Besturen verantwoordelijk is.

7. De gemeenteraadsverkiezingen organiseren

Sinds 2002 zijn de gewesten bevoegd voor de voorbereiding van het wettelijke, reglementaire en organisatorische kader van de verkiezingen. Het bestuur zorgt voor de informatie met betrekking tot de verkiezingen, de technische ondersteuning en het goede verloop van de verkiezingen.

8. Vergoeding van rampenschade

Vanaf 1 juli 2014 zijn de gewesten bevoegd voor de financiële vergoeding van schade veroorzaakt door algemene rampen.