U bent hier: Home / FAQ bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 april 2020 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19
U bent hier: Home / FAQ bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 april 2020 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19

FAQ bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 april 2020 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19

Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen die u heeft over het functioneren van de gemeentelijke organen in deze crisisperiode

1. Artikel 1 van het besluit specificeert dat de bevoegdheden van de gemeenteraad alleen door het college van burgmeester en schepenen kunnen worden uitgeoefend voor zover de hoogdringendheid van haar optreden en de dwingende noodzaak gemotiveerd zijn in het licht van de Covid-19-crisis.

Is het nodig om elke keer de hoogdringendheid en de dwingende noodzaak, voor elke akte te motiveren?

Dit zijn twee "consubstantiële" criteria (zie verder...)


2. De beslissingen genomen op grond van artikel 1 van het besluit worden wekelijks aan de Gemeenteraad meegedeeld en moeten na afloop van de periode van 60 dagen door de Gemeenteraad worden "bevestigd". Dit is een bevestiging, geen goedkeuring.

Kunt u enig licht werpen op het verschil tussen de twee?

De term “bevestiging” verving de term “goedkeuring” (zie verder...)


3. Artikel 3 bepaalt dat wanneer het College op virtuele wijze plaatsvindt, de agenda en alle documenten die daarop betrekking hebben, ten minste 24 uur vóór het door de vergadering vastgestelde tijdstip elektronisch aan de betrokken leden moeten worden meegedeeld.

Vervangt deze bepaling artikel 104, eerste lid, van de NGW?

Artikel 104 van de NGW  (zie verder...)


4. Artikel 3, § 3, van het besluit bepaalt dat wanneer het College wordt gehouden door middel van e-mailuitwisseling, de gemeentesecretaris de authenticiteit van de uitgewisselde e-mails telefonisch moet verifiëren.

Kunt u aangeven wat de gemeentesecretaris telefonisch dient te controleren en hoe? Moeten we voor elk punt alle raadsleden bellen die voor dit punt een e-mail hebben gestuurd, om zeker te zijn van de herkomst van de e-mail? En moeten we hetzelfde doen voor de stemmen?

Dit is, zoals het besluit aangeeft, om de authenticiteit (zie verder...)


5. Artikel 3, § 4, van het besluit voorziet in de ondertekening door de gemeentesecretaris van het PV van de vergadering.

Quid voor de handtekening van de Burgemeester of de Voorzitter van de Raad? Is er een verschil tussen de PV en het register?

Om de snelheid van het proces (zie verder...)


6. Heeft het raadslid dat virtueel deelneemt aan een zitting van de Gemeenteraad recht op presentiegeld?

Ja, als er een virtuele (zie verder...)


7. In de aan de gemeenten gerichte mededeling staat dat de virtuele zittingen van de Gemeenteraad alleen kunnen worden georganiseerd als het gaat om het nemen van beslissingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de taken van de gemeente.

Kunt u deze zin uitleggen, aangezien de teksten van het desbetreffende besluit de bevoegdheden van de Raad tijdens virtuele vergaderingen niet beperken en dat in de overwegingen van het besluit wordt gespecificeerd dat niet-urgente beslissingen die onder de bevoegdheid van de Gemeenteraad vallen dus alleen zullen worden uitgeoefend als deze in staat is om te vergaderen, al is het maar op virtuele wijze of wanneer deze weer bijeenkomt.

Een naar behoren opgeroepen Gemeenteraad  (zie verder...)


8. Moeten we alle tijdens een virtueel college of virtuele raad genomen beslissingen naar de toezichthoudende overheid sturen?

- Wat betreft de beslissingen (zie verder...)


9. Quid met de beslissingen die een geheime stemming vereisen tijdens een virtuele vergadering?

Er wordt aangenomen (zie verder...)


10. Hoe zit het met de bekendmaking van een virtuele gemeenteraad?

Hoewel het bekendmaken (zie verder...)