U bent hier: Home / De actoren / De toezichthoudende overheden / Materies onder toezicht van het Gewest

Materies onder toezicht van het Gewest

Toezicht op het personeel

De Directie Lokaal personeel van het Bestuur Brussel Plaatselijke Besturen houdt toezicht op de beslissingen inzake personeel genomen door de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen.
Ze houdt ook toezicht op de beslissingen die de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) nemen. Die beslissingen moeten de voorschriften van het Sociaal Handvest en van hun eigen personeelsreglementen naleven (Ordonnantie van 14 mei 1998).
De gouverneur van het arrondissement Brussel-Hoofdstad oefent het specifiek toezicht uit op de beslissingen die het politiecollege en de politieraad nemen betreffende de organisatie en het beheer van de plaatselijke politie. Het Bestuur Plaatselijke Besturen staat daarentegen in voor het algemeen administratief toezicht op de akten die niet onder het toezicht van de gouverneur vallen (Wet van 7 december 1998 & Ordonnantie van 20 december 2002).


Financieel toezicht

Een bepaald aantal akten van de plaatselijke besturen die financiële gevolgen hebben, moeten voor goedkeuring voorgelegd worden aan de Directie Lokale Financiën van Brussel Plaatselijke Besturen. Dit is het geval voor begrotingen en rekeningen van de gemeenten, voor hun meerjarige beheersplannen, voor uitgaven die buiten de begroting vallen.
De begrotingen en de rekeningen van de OCMW’s moeten worden onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad. Daarnaast spreekt het Verenigd College van de GGC (via de Directie Financiën) zich uit over de beslissingen van de OCMW’s.
De Directie Lokale Financiën van Brussel Plaatselijke Besturen oefent toezicht uit op de onroerende verrichtingen van de erkende erediensten.


Toezicht op de overheidsopdrachten

De Directie Lokale Overheidsopdrachten van Brussel Plaatselijke Besturen oefent het toezicht uit op alle beslissingen over de voorwaarden en de toekenning van overheidsopdrachten van de plaatselijke besturen: gemeenten, meergemeentelijke politiezones, gewestelijke intercommunales en kerkfabrieken.
Ze oefent ook gewoon toezicht uit op alle akten van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. (Ordonnantie van 3 juni 2003).


Juridische en algemene controle

De Directie Algemene en Juridische zaken van Brussel Plaatselijke Besturen volgt de specifieke dossiers op die niet onder de andere directies vallen, zoals de gemeentelijke belasting- en politiereglementen, het toezicht op de kerkfabrieken en op de Berg van Barmhartigheid.