U bent hier: Home / 1. Is het nodig om elke keer de hoogdringendheid en de dwingende noodzaak, voor elke akte te motiveren?
U bent hier: Home / 1. Is het nodig om elke keer de hoogdringendheid en de dwingende noodzaak, voor elke akte te motiveren?

1. Is het nodig om elke keer de hoogdringendheid en de dwingende noodzaak, voor elke akte te motiveren?

1. Artikel 1 van het besluit specificeert dat de bevoegdheden van de gemeenteraad alleen door het college van burgmeester en schepenen kunnen worden uitgeoefend voor zover de hoogdringendheid van haar optreden en de dwingende noodzaak gemotiveerd zijn in het licht van de Covid-19-crisis.

Is het nodig om elke keer de hoogdringendheid en de dwingende noodzaak, voor elke akte te motiveren?

Dit zijn twee "consubstantiële" criteria, zoals de preambule van het besluit laat verstaan, die stelt: "Overwegende dat het College de urgentie, en derhalve de dringende noodzaak, moet motiveren ter rechtvaardiging van zijn handelen op grond van dit besluit".

Met andere woorden, wanneer het College aantoont dat er dringend moet worden opgetreden met betrekking tot de gezondheidscrisis, in die zin dat het niet mogelijk is de gemeenteraad bijeen te roepen, zal het tegelijkertijd, minstens het grootste deel van de tijd, de dwingende noodzaak van haar actie aantonen.

De vereiste van een motivering van de urgentie en van de dwingende noodzaak om op te treden, zo nodig beknopt zolang het duidelijk, relevant en gegrond is, moet de bestemmeling van de akte, de toezichthoudende overheid en, in voorkomend geval, de administratieve rechter, toestaan om de bevoegdheid van de auteur van de akte te beoordelen, wat bij gebrek aan een dergelijke motivering niet het geval zou kunnen zijn.

In dit verband heeft de Afdeling Wetgeving van de Raad van State blijk gegeven van grote aandacht voor het restrictieve karakter van de voorwaarden waaronder het College de gemeenteraad kan vervangen, met inachtneming van het grondwettelijk kader van artikel 162 van de Grondwet, waarvan de Gewestregering niet kon afwijken, ook al handelde zij onder de bijzondere bevoegdheden die haar door de wetgever waren toegekend. De Afdeling Wetgeving heeft met name, maar uitdrukkelijk, rekening gehouden met het feit dat de vervangingsbevoegdheid van het College wordt beperkt door de urgentie en door de dwingende noodzaak.